Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2021 roku". Za pomysłowość i wysiłek włożony w udoskonalanie przestrzeni wokół domu laureaci zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

W inicjatywie mogą uczestniczyć wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs jest doskonałą okazją dla miłośników kwiatów i zieleni, aby mogli pochwalić się swoimi ogrodami i najbliższym otoczeniem, o które z pasją dbają każdego dnia.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do 13 lipca br. Karty zgłoszeniowe należy złożyć w biurze podawczym (I piętro) Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

zarzadzenie_nr_63.pdf

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie Konkursu na "Najładniejszą Gminy RTRkuń 2021 roku”.
Na art. 30 ust. I w związku z art. 7 ust. I pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze m.) nrządzam, co następuje:
S 1. Ogłaszam w terminie od 30 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. Konkurs na 'Najładniejszą posesję
Gminy Rzekuń 2021 roku"
2. Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Regulaminie Konkursu na
Najładniejszą posesję Gminy Rzekuń 2021 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową, do rozstrzygnięcia Konkursu, w następującym składzie:
l) Agnieszka Chełstowska — Wierzba - przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń.
2) Marlena Kowalczyk - przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń.
3) Anna Malinowska - Wójta Gminy Rzekuń.
4) Paweł Mierzejewski - przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń.
4. Wykonanie zarządzenia łmvierzam p. Marlenie Kowalczyk - ds. ewidencji działalności
gospodarczej i dróg w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
5. wchodzi w Zycie z dniem IM)dpisania.
mgr B rtosz Podolak
Strona I
1": 298C2478-5EBC4A71-9A09.C78A40F034BO. Podpisany

zalacznik_nr_1_regulamin.pdf

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Regulamin Konkursu na "Najładniejszą posesję Gminy Rzekuń 2021 roku”.
1. Cel konkursu:
a) Rozbudzenie aktywności mieszkańców mającej na celu poprawę estetyzacji otoczenia oraz stanu czystości
i porządku na nieruchomościach.
b) Promocja oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu pozytywny wpływ
na wygląd i estetykę gminy.
c) Kształtowanie i propagowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko natumlne,
estetykę i piękno gminy Rzekuń.
2. Termin przeprowadzenia konkursu:
a) Od 30 2021 roku do 31 liFa 2021 roku.
3. Uczestnicy konkursu:
a) Uczestnikami konkursu mogą być właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń.
b) Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wUrzędzie Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, od 30.06.2021 r. do 13.07.2021 r.
4. Organizacja konkursu:
a) Konkurs ogłasza Wójt Gminy Rzekuń.
b) W imieniu Wójta, prace związane z konkursem koordynuje p. Marlena Kowalczyk —
ds. ewidencji działalności gospodatxzej i dróg w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
5. Tryb zgłaszania nieruchomości do konkursu:
a) Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do konkułzsu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r.
b) Wypełnione zgłoszenie należy składać w sekretariacie Ur«du Gminy w Rzekuniu w pn., Śr., cz., od 7.45 do
15.45, wt. 7.45 do 16.45, pt. 7.45 do 13.00.
c) Karty zgłoszeniowe są dostępne w biurze podawczym (I piętro) Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki
33, 07411 Rzekuń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w,vw.rzekun.pl (wzór karty zgłoszeniowej
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomości, a prezentację
zgłoszonego obiektu oraz danych osobowych władającego nieruchomością w mediach.
7. Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania kopii karty zgłoszeniowej z potwierdzeniem jej
złożenia w Urzędzie, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
8. Uczestnicy konkursu, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu A)bowiązani są do dołączenia
do karty zgłoszeniowej kserokopii dokumentu IM)twierdzającego władanie nieruchomością zabudowaną
budynkiem jednorodzinnym lub okazania oryginału takiego dokumentu Komisji Konkursowej podczas
oględzin nieruchomości.
9. W przypadku przedłożenia przez uczestnika konkursu wraz z kartą zgłoszeniową kserokopii
dokumentu potwierdzającego władanie nieruchomością zabudowaną budynkiem jednorodzinnym
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu w oryginał przedłożonego dokumentu podczas
oględzin nieruchomości.
10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu lub członkowie Komisji
Konkursowej.
Strona I
ld: 298C2478-5EBC-4A71-9A09-C78A40F034BO. Podpisany

11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie [mega odwołaniu.
12. Warunki przeprowadzenia konkursu:
a) Organizator konkursu zastrzcga sobie prawo do cuistąpienia Od przeprowadzenia konkursu, jeżeli nie nastąpi
wpływ do Urzędu Gminy co najmniej 3 pisemnych, prawidłowo zgłoszeń od uczestników
konkursu, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu, sFłniających wymogi konkursowe.
b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Gminy
terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
c) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które nie będą zawierały
kserokopii dokumentu łx»twierdzającego władanie nieruchomością zabudowaną budynkiem jednortxfzinnym
lub oryginał takiego dokumentu nie zostanie okazany Komisji Konkursowej oględzin
nieruchomości.
d) Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia konkursu łxxiejmuje
Komisja Konkursowa.
13. Kryteria
a) Ogólny wygląd posesji - sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i łxyrządek.
b) Stan i estetyka budynków.
c) Zagospodarowanie posesji elementami malej architektury.
d) Chginalność i pomysł na zagosțxxlamwanie IX)sesji.
14. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy, a w jej skład wchcxizą:
a) Agnieszka-Chelstowska - Wierzba - przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń,
b) Marlena Kowalczyk- przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń,
c) Anna Malinowska - Wójta Gminy
d) Paweł Mierzejewski - przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń.
15. Oceny posesji dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie minimum 3 osób.
16. Komisja Konkursowa dokona indywidualnej Oceny na karcie, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę oceny Od 1 do 10 punktów. Ocena ostateczna jest wyliczoną
Średnią arytmetyczną punktowych Ix»szczególnych członków komisji. W przypadku równej ilości
punktów decyduje glos Przewodniczącego komisji.
17. Posesja, która zostanie najwyżej oceniona otrzyma tytuł „Najładniejszej posesji Gminy Rzekuń
2021 roku”, a władający nieruchomością otrzyma nagrodę rzeczową Wójta Gminy Rzekuń.
18. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych.
19. Laureaci konkursu (osoby, które zajęty 1, 2 i 3 miejsce) "Najładniejsza posesja Gminy Rzekuń
w 2020 roku" nie mogą ubiegać się 0 ten tytuł w roku 2021 r.
20. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) O wnikach konkursu każdy uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni daty jego
rozstrzygnięcia. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy,
www.rzekun.pl.
21. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki
07-411 Rzekuń, teł. (29) 643 20 OO.
298C2478-5EBC-4A71-9A09-C78A40F034BO. Podpisany
Strona 2

zalacznik_nr_2.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 czerwca 2021 r.
(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
"Najładniejsza posesja Gminy Rzekuń 2021 roku"
Niniejszym zgłaszam(y) udział w konkursie na 'Najładniejszą posesję Gminy Rzekuń 2021 roku"
nieruchomość położoną
przy ulicy..
Oświadczenia:
1) Oświadczam. że zgłoszona do konkursu posesja została zabudowana i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Oświadczam, że zgadzam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.
(podpis zgłaszającego)
Strona I
ld; 298C2478-sEBC-4A71-9A09-C78A40F034BO. Podpisany

klauzula_informacyjna.pdf

Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
z att 13 ust. 1 o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1 Administratorem danych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
2 Administrator wyznaczył Ochrony Danych, z którym się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych Osobowrych za FX)średnictwern poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3 Administrator przetwarzał Państwa dane na art. 6 ust. 1 lit. b)
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
której dane dotyczą, lub do gmijęcia działań na żądanie osoby. której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.
4 Dane rnąą być innym uprawnionym podmiotom, na
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
oprogramowania. zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
danych
5 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6 Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgcxinie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
2
3
4
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat końca roku
kalendarzowego. w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny dłuższy
okres przetwarzania np. z uwagi na dcx:hMzenie
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania,
prawo do danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nieztăne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niqxdania danych osobowych t*zie brak realizacji umowy.
Administrator nie decyzji w spsób zautomatyzowany w o Państwa dane


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 09:25
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 09:25

Historia zmian

8580 Dodanie Konkurs na "Najładniejszą posesję gminy Rzekuń 2021 roku" z 24-08-2023 10:09:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Obrazy
 14. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2