Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, pokój 22 w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rzekuń.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rzekuń.

Materiały informacyjne dot. studium:

* "Kierunki" i "uwarunkowania" spakowane są w wieloczęściowe archiwa ZIP. Do ich otwarcia koniecznym jest pobranie wszystkich części do jednego katalogu i rozpakowanie programem archiwizującym np. 7-zip.

 • Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Rzekuń, Bogusław Tyszka
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Teresa Łępicka
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 24-08-23 10:08
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:58

Historia zmian

8335 Dodanie Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń z 24-08-2023 10:08:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2