Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.

Zawiadomienie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-1.7840.4.11.2023.JR
ZAWIADOMIENIE
o wszcąciu postępowania
Warszawa, 10 marca 2023 r.
Działając na podstawie art. 9 i 10 S I oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
[X)stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) — dalej jako k.p.a., w związku z art.
7 ust. l, art. 13 „ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 ze zm.), informuję, że w dniu
15 lutego 2023• •r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania d"Zji
o na budowę i rozbiórkę dla:
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. ,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
inwestycja: „Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - Budowa linii kablowej oraz dwóch
słupów linii elektroenergetycznej 0,4 kV łx»między stanowiskami słupowymi A i B
w obrębie skrzyżowania z linią 400 k V"
Miejsce wykonywania robót budowlanych: identyfikatpr działek ewidencyjnych: 141510
141510 2.0018.182, 141510 2.0018.15, 141510 2.0018.16, na których prowadzone będą roboty
związane z budową i rozbiórką sieci.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie można zgłaszać ewentualne
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. :
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 S 1. k.p.a. w toku pcxstępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomócnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
S 2. W' razie zaniedbania obowiązku określonego w l. doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a. uważa się za dokonane upły,vțe 14 dni, og dnifł
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano bezpiecznym 'H)dpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/
Otrzymują:
I. pan Michał Piec — pełnomocnik inwestora
2. właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy wg. rozdzielnika
3. aa
Informacje w sprawic możąa LtzyskaĆ numerem telefonu (22) 695 66 48, obsługi telefonicznej w
13,00-16.00 oraz czw, 8.00-12.00.
Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 36, Warszawa pok.
w poniedziałek w godz. 1300 - 1 61XJ lub w ezwartek w godz. 800 - po wcześniejszym umówieniu•się telefonicznym
nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. podczas jej trwapia strony nie uzy*
informacji 0 planowanym terminie zakońezenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas
przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie mo?e wstać przedłużony.
danych Maztw.iecki. Przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania zadań Administratcwa.
które wynikają z przepisów oraz w Mają yawo dostępu do treści SVOieh danych oraz prawo ich
usłmięcia, ograniczenia przetwarzania. przenoszMlia i sprzeciwu. Więcej na stmnie
https i danych oso bowych.


 • Czas wytworzenia: 16-06-24 03:56
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 03:56

Historia zmian

8633 Dodanie Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 24-08-2023 10:09:36 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2