Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.


Załącznik: obwieszczenie.20090226.pdf
OBWIESZCZENIE
Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu administracyjnego w sprawłe urydania decyzji o środowiskowych
uwanmkowaniach zgody na realizacj e przedsięwzięcia
Zgodnie z afi_ 7 i afi_61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U_ z 2000 r. Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 19: 31: 32 i art. 46 ust. 3 ustawy prawo ochrony śrdowiska ( Dz_U. z 2008 Nr 25 poz 150)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie u-ydania decyzji o Śrdowiskowych
uwanmkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcła polegającego na budowie dw&h
jednotorouych linii blokowych 400 kV oraz linii 110 kV do zasilania ogólnych:
prowadzonych pomiędzy Elektrownią Ostrołęka "C" a stacją energetyczną 400/220/110 kV
Ostrołęka
Informuje o uprawniemach wszystkich stron tego •wynikających z aft. 10 k.p.a do
czynnego w nim udziału w każdym j ego stadium.
Ponadto zgodme z afi_32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska
(Dz.U. z 2008 Nr 25 poz 150) informuję o zamieszczeniu w publicznie •vvykazie danych
do wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33 pok 10 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 18:22
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 18:22

Historia zmian

1685 Dodanie Obwieszczenie (7) z 17-05-2023 14:23:27 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2