Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_Obwieszczenie_z_dn._01.12.2023.pdf

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI
Gen. J, Bema
Ostrołęka, dnia grudnia 2023r.
WB.6220.11.2022
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz 0 ocenach Oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)
Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę
Narew" zaczynającej się od 0+000 na drodze krajowej nr 61 przy rondzie im. mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki” do km 3+552 łączącej się z drogą powiatową nr 5119W przy rondzie
im. Jana Radomskiego tworząc kontynuację istniejącej obwodnicy miasta.
2.
3.
4.
5.
Decyzja Nr 16/23, znak: 0 środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta
Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew" wydana została
w dniu I grudnia 2023r., dla Inwestora — Prezydenta Miasta Ostrołęki, działającego
jako zarządca dróg na terenie Miasta Ostrołęki, reprezentowanego przez Pełnomocnika -
Pana Marcina Rogalskiego.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją. sprauy, w tym z opiniami/uzgodnieniami:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarądu
Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można
zapoznać sie w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400
Ostrołęka, w Wydziale Budownictwa w pok. 214 w godzinach urzędowania
lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 29 765-42-98.
Informację o podjętej decyzji i jej treść umieszczono w publicznie dostępnym
wykazie danych 0 dokumentach zawierających informacje 0 środowisku i jego
ochronie prowadzonym przez Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema l,
07-400 Ostrołęka, Wydział Budownictwa, pok. 214.
Treść decyzji udostępniono także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Urzędu Miasta Ostrołęki pod adresem [https://bip.um.ostroleka.pl/].
Treść decyzji została udostępniona na Okres 14 dni, począwszy Od dnia obwieszczenia,
tj. grudnia 2023r.].
Niniejsze obwieszczenie zostało udostępnione w miejscu inwestycji, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ostrołęki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki
oraz po tablic o ło
' i Biul n Informac'i Publiczne' U u Gmi Rzekuń.
Podano do publicznei wiadomości w dniu „ . grudnia 2023r.
Zup. PREZY ENTA MIASTA
losek
Ma
Wicepr ydent Miasta

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 04-12-23 09:48
 • Czas udostępnienia: 04-12-23 09:48

Historia zmian

9149 Dodanie Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 04-12-2023 09:55:04 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2