Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i do Ministra Infrastruktury  o zajęcie stanowiska

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie".

WOOS-II.420.76.2021.DF.28.pdf

Warszawa: dnia 9 sȚcznia 2024 r.
REGIONALNY
DYREKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
28
OBWIESZCZENIE
Na podstawie alt. 106 S 2 ustavvy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz U. z 2023 r. poz 775, ze zł11 , rwanej dalej : Kpa") oraz art 74 ust. 3 ustav.y z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środox•.iska oraz o ocenach oddziały,vania na środox•.isko (Dz U. z 2023 r. poz 1094, ze zm. zwanej
dalej „ustawą ooś"), w złviązku z alt 49 Kpa: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
(złvany dalej Dyrektorem") zawiadamia Strony: że w złviązku z wpłyłvem do tutejszego
organu w dniu 5 stycznia 2024 r. kam informacyjnej przedsięwzięcia obejmującej zmianę zakresu
przedsięwzięcia dla inwesȚcji pn. „Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce
uraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie' : •
stosounie do aft 64 ust. 1 pkt 2 ustavvy ooś, V.ystąpił do Powiatowego
Sanitarnego w Ostrołęce o zajęcie stanowiska w sprałvie oboxviązku przeprowadzenia oceny
oddziały,vania na dla planowanego przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia
takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu v.w_ inwestycji na środowisko;
stosownie do alt 64 ust. 1 pkt 4 ustav.y oos nystuił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanouiska
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko — w sytuacji
stMierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
o uzgodnienie w drodze stosownego postanowienia. o którym mowa w art. 64 ust. 1 c ustau,y ooś_
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida
'podpisano elektronicznie/
Signature
Dokument po p
Arkadiusz Si
Data: 2024 01 _
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przvițty (14 dni) w:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodomska w Warszav,ie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędme Gmmy Rzekmń, ul. Kościuszki 3 3, 07-411 Rzekuń;
3 _ Urzędzie Miejskim w Osa-okęce, Plac Gem Józefa Bema I , 07-410 Ostrołęka.
rified
CET
Po upływie termmu uwidocznienia obmeszcză
obnieszczenie należy memżocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowłska
uI Sienkieuicza 3
00-01 S Warszawa
lub +PUAP
Wywieszono dnia
Zdjęto dma

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 09-01-24 14:21
 • Czas udostępnienia: 09-01-24 14:21

Historia zmian

9342 Dodanie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 09-01-2024 14:36:26 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2