Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie”.

WOOS-II.420.76.2021.DF.33.pdf

Warszawa: dnia 25 marca 2024 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
33
OBWIESZCZENIE
Na podstawie alt 10 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz U. z 2023 r. poz. 775, ze zm., rwanej dalej : Kpa”) oraz aft. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środouiska oraz o ocenach oddziaływania na środouisko (Dz U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm) i alt 49
Regionalny Dyrektor Ochrony w Warszawie zaniadamia Strony, że przed vvydaniem
decyzji w sprav.'ie prowadzonej na uniosek o vvydanie decyzji o środowiskoxvych uwamnkowamach
dla przedsięwzięcła pn. „Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce uTaz
z budowlami związanymi z nimi ńłnkcjonalnie": mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną
w sprawie dokumentacją, w tym opiniami Ministra Infrastruktury i Państu•owego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sokołouie Podlaskim oraz uypowiedzieć co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych žądań_
Dokonać tego mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Henryka Sienkieuicza 3: od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 1500 [po wcześniejszym
uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-16 lub mailowo pod adresem
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Łukasz Juch ner
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko
'podpisano elektronicznie/
Pcôsany certyf*atorn wystawionym dla
Łukasz J uchner=yfikat
2024-03-25?4.2ff20 •0160
rzon w dniu:
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo, przyjęty (14 dni) w:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszav,Ŕ ul. Henryka Sienkiewicza 3:00-015 Warszawa;
2 _ Urzędzie Gmmy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3. Urzędzie Miejskim w Ostrołęce, Plac Gen Józefa Bema I , 07-410 Ostrołęka.
Po upływie termmu uwidocznienia
obnieszczenłe należy nienvłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowłska w Warszawie
uI Hemyka Sienkiewicza 3
00-01 S Warszawa
lub +PUAP
Wywieszono dnia
Zdjęto dma

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 26-03-24 09:54
 • Czas udostępnienia: 26-03-24 09:54

Historia zmian

10069 Dodanie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 26-03-2024 10:02:36 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2