Obwieszczenie_Starosty_Ostroleckiego_BOSIR.6740.1.17.2021.pdf

Plac gen.
Ostrołęka, .. sierpnia 2023 r.
BOŚiR.6740.1.172021
OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
Na podstawie art. lla ust. l, art. llf ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych {tekst jednolity — Dz. U.
z 2023 r., poz. 162/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego 'tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r. 'X)z. 775 z póżn. zm./
zawiadamia m
o wydaniu decyzji Starosty Ostrołęckiego w dniu 28 sierpnia 2023 r., znak: BOŚiR.6740.l.17.2021,
o zmianie w czșŚci ostatecznej decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 6/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,
znak: BOSiR.6740.1.17.2021, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zarządu Powiatu
w Ostrołęce na inwestycje obejmującą: budowę drogi powiatowej (od km 0+600,00 do km 3+890,09)
na odcinku od projektowanego skrzyżowania z drogq powiatowq nr 2539W w miejscowości Łęg
Przedmiejski, Gmina Lelis, do projektowanego skrzyżowania Z drogą krajową DK61 w miejscowości
Teodorowo, Gmina Rzekuń, wraz z budowq mostu przez rzekę Narew (od km 2+400,09
do km 2+647,79), budowq mostu przez rzekę Mała Rozoga (od km 1+121,49 do km 14236,28) i budowq
przejazdu gospod«rczego (od km 24077,93 do km 2+104,87), w ramach zadania pod nazwą: „Budowa
przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz Z drogą dojazdową łqczqcq drogę krajowq DK61
w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powial Ostrołęcki, Z drogą powiatową nr 2539W
w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie",
w zakresie Obejmującym:
działke nr 1087 w obrębie ewidencyjnym Lęg Przedmiejski, gm. Lelis — w związku z budową
przedmiotowej inwestycji i koniecznością przejęcia w/w działki na rzecz powiatu ostrołęckiego.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą się załXEnać w Wydziale Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Starostwa powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila" 15,
w pokoju 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, Środa, czwartek
(8:00 - 16:00), wtorek (8:00 - 17:30), piątek (8:00 - 14:30).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
decyzji służy stronom prawo wniesienia do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Niniejsze obwieszcanie zostaje podane do wiadomości w urzGdowym publikatorze
teleinformatycznym — Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl,
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,
oraz na tablicy ogłoszeń i w urzșdowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji
publicznej Gminy Lelis, Gminy Rzekuń oraz Urzsdu Miasta Ostrołęki.
Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata cze a "ska
Dyrektor Wydziału Budownictwa,
SrodOWlSka i Rolnictw*

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 07-09-23 14:43
 • Czas udostępnienia: 07-09-23 14:43

Historia zmian

8746 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:56:23 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8745 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:55:51 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8744 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:52:06 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8743 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:52:04 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8742 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:49:38 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8741 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:49:30 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8740 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:47:38 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8739 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:47:35 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
8738 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:45:04 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8737 Dodanie Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 07-09-2023 14:45:02 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2