Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego BOŚiR.6740.1.21.2023

BOSiR.6740.1.21.2023_Obwieszczenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
plac gen. Józefa Bema 5
BOŚiR.6740.1.21.2023
Ostrołęka października 2023 r.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
0 wszczęciu postępowania administracyjnego
Na IX)dstawie art. Ild ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 162)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r., 775 ze zm.)
zawiadamiam
na wniosek z dnia 14.09.2023 r., Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego
przez pełnomocnika — Pana Rafała Luma, wszczęte zostało w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń"
w miejscowości Daniszewo, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki
Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie
nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):
- 34/2, 341, 324/1, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 110/2, 19/4, 18/4, , 18/3, 17/9, 322/1, 17/8, 17/4,
63/2, 62, 16/2, 61/2, 13/2, 60/2, 59/2, 12/2, 11/2, 58/2, 57/2, łon, 56/2, 343/1, 55n, 54/3, 54/5, 7/2,
6/2, 53/2, 5/2, 52/2, 4/2, 51/2, 50/2, 3/2, 49/2, 2/2, 48/2, 47/7, 1/2, 47/5, 47/6, 46/1 w obrębie
ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rn:kuń,
- 633/8, 644/5, 633/7, 633/11, 633/10, 633/5, 644/4, 700, 637/1, 644/3, 637/4, 631, 636, 635/1,
632/1378, 635/4, 635/5, 629, 628, 627, 634/1, 626, 625/2, 625/1, 634/11, 624, 634/7, 634/6, 623,
634/5, 634/10, 622/7, 622/1, 596/1, 686, 548/41, 689, 596/2, 548/41, 595/6, 595/1, 594/12, 548/40,
548/37, 54V21, 530/13, 685 w obrębie ewidencyjnym gm. Rzekuń.
Nieruchomości których korzystanie będzie ngranic'onr na realizacji inwestycji:
- nr 41/6, 41/8, 40/4, 132/2, 132/3, 39/2, 38/3, 38/2, 38/1, 34/2, 126/3, 33/2, 32/2, 31/2, 30/3, 30/2,
29/2, 120/2, 28,2, 27/2, 324/2, 116/2, 26/4, 2616, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/4, 109/2, 18/3, 17/9, 17/8,
322/2, 17/4, 62, 13/2, 12/2, 11/2, 10/2, 343/1, 55/2, 54/5, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2n, 1/2 w obrębie
ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rzekuń,
- nr 633/8, 633/7, 633/1 1, 633/10, 633/5, 644/3, 633/1, 637/1, 700, 631, 632/1378, 630, 629, 628, 627,
626, 625/2, 625/1, 624, 634/6, 623, 634/10, 686, 622/7, 622/1, 689, 596/1, 548/41, 595/6, 595/1,
548/40, 548/21, 594/1, 594/12, 548/20, 684, 530/14 w obrębie ewidencyjnym Rzekuń, gm. Rzekuń.
Decyzja zezwalająca na inwestycji drogowej będzie równocześnie
zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomcmłicy mogą zapoznać
się złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale
Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" 15, nr 103C od ponicxlzialku do piątku w godzinach pracy
urzędu w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje:
- podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Rzekuń i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń,
- w prasie lokalnej - na stronie internetowej: eOsțrnlęka
- zamieszczone w urzăwym publikatorze teleinfomatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Ostrołęckiego: i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.
zup. RO TY
mgr Ma orzata zc ryńska
ktor działu Bu
eony dowlska I Roln

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 18-10-23 11:34
 • Czas udostępnienia: 18-10-23 11:34

Historia zmian

8993 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 18-10-2023 11:42:45 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8992 Dodanie Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 18-10-2023 11:42:40 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2