Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej BOSiR.6740.1.21.2023_Obwieszczenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07410 Ostrołęka
Plac gen. Józefa Bema 5
listopada 2023 r.
BOŚiR.6740.1.21.2(n3
OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na pcHistawie art. lla ust. l, aft. I If ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 14.09.2023 r., Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego
przez pełnomocnika — Pana Rafała Luma, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 20/2023
z dnia 30.11.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń"
w miejscowości Daniszewo, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdziła podział nieruchomości
oraz projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany.
Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie
nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):
- 34/2, 341, 324/1, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 110/2, 19/4, 18/4, , 18/3, 17/9, 322/1, 17/8, 17/4,
63/2, 62, 16/2, 61/2, 13/2, 60/2, 59/2, 12n, 11/2, 58/2, 57/2, łon, 56/2, 343/1, 55/2, 54/3, 54/5, 7/2,
6/2, 53,2, 5,ŕ2, 52/2, 4/2, 51/2, son, 3/2, 49/2, 2/2, 48/2, 47/7, 1,2, 47/5, 47/6, 46/1 w oblțbie
ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rzekuń,
- 633/8, 644/5, 633/7, 633/11, 633/10, 633/5, 644/4, 700, 637/1, 644/3, 637/4, 631, 636, 635/1,
632/1378, 635/4, 635/5, 629, 628, 627, 634/1, 626, 625/2, 625/1, 634/11, 624, 634/7, 634/6, 623,
634/5, 634/10, 622/7, 622/1, 596/1, 686, 548/41, 689, 596/2, 548/41, 595/6, 595/1, 594/12, 594/13,
548/40, 548/37, 548/21, 530/13, 685 w obrębie ewidencyjnym Rzekuń, gm. Rzekuń.
Niernr.homnści_ 7 których korzystanie ograniczone na czas realizagji inwestygji:
- nr 41/6, 41/8, 40/4, 132/2, 132,3, 39/2, 38/3, 38n, 38/1, 34,12, 126/3, 33/2, 32/2, 31/2, 30/3, 30/2,
29/2, 120/2, 28/2, 27/2, 324/2, 116/2, 26/4, 26/6, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/4, 109/2, 18/3, 17/9, 17/8,
322,2, 17/4, 62, 13/2, 12/2, 11/2, łon, 343/1, 55/2, 54/5, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/2 w obrębie
ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rzekuń,
- nr 633/8, 633/7, 633/11, 633/10, 633/5, 644/3, 633/1, 637/1, 700, 631, 632/1378, 630, 629, 628, 627,
626, 625/2, 625/1, 624, 634/6, 623, 634/10, 686, 622/7, 622/1, 689, 596/1, 548/41, 595/6, 595/1,
548/40, 548/21 , 594/1, 594/12, 548/20, 684, 530/14 w obrębie ewidencyjnym Rzekuń, gm. Rzekuń.
Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,
pokój nr 103C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, Środa, czwartek
wtorek piątek
Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia
odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni
od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni
dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje:
- podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji
publicznej Gminy Rzekuń i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń,
- w prasie lokalnej - na stronie internetowej:
- zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji publicznej
Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatov.ym
w Ostrołęce, ul. gen. A, E Fieldorfa „Nila” 15.
Z up. STRO Y
mgr Ma' orzata zczepańska
Dyrektor ydzialu Budownictwa,
Ochrony i Rolnictwa
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 28-11-23 13:58
 • Czas udostępnienia: 28-11-23 13:58

Historia zmian

9137 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 28-11-2023 14:14:25 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9136 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 28-11-2023 14:14:23 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9135 Modyfikacja Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 28-11-2023 14:07:19 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9134 Dodanie Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 28-11-2023 14:07:16 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2