Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.21.2023 z dnia 07 lutego 2024 r.BOSiR.6740.1.21.2023_Obwieszczenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. Józefa Bema 5
BOŚiR.6740.l.21.2023
Ostrołęka, . „ lutego 2024 r.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
Na podstawie art. lla ust. l, art. I If ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
'tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm./
zawiadamiam
o "daniu w dniu 07.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu decyzji Starosty Ostrołęckiego
Nr 20,2023 z dnia 20.11.2023 r., znak: BOŚiR.6740.l.21.2023, wydanej na rzecz Zarządu Powiatu
w Ostrołęce o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń" w miejscowości Daniszewo i Rzekuń,
gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Z treścią wydanego postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w OstrolGce przy ulicy gen. A. E Fieldorfa
„Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, Środa, czwartek (8:00-
16:00), wtorek piątek
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron uważa się za dokonane po 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie wnoszone do Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia w sposób określony powyżej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do
te leinformatycznym
Biuletynie Informacji
s."vw.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w
przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na
Rzekuń w urzędowym publikatorze teleinformatycznym
Rzekuń.
wiadomości w urzędowym publikatorze
Publicznej Powiatu Ostrołęckiego:
Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
— Biuletynie Informacji publicznej Gminy
Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata Szczepańska
Dyrektor ydzlalu Rudowmctwa,
nt.•hrony

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 13-02-24 14:56
 • Czas udostępnienia: 13-02-24 14:56

Historia zmian

9724 Dodanie Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z 13-02-2024 15:00:46 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2