Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 maja 2023 r.

Obwieszczenie_BOSIR.6740.205.2023.pdf

STAROSTA OSTROLfCKl
07-410
płac gen. Józefa Bema S
BOŚiR.6740.205.2023
maja 2023 r.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROLĘCKIEGO
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę
Na podstawie art. 615 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postmwania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 775 z zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 29.03.2023 r. PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04 — 470
Warszawa, reprezentowanej przez — Pana Marka Juszkiewicza, mstala wydana decyzja
Starosty Ostrołęckiego Nr 342/2023-z dnia 31.05.2023 r. o pozwoleniu na:
l) rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrmej średniego napięcia 15 kV na działkach
nr 105/16, 104/11, 104/14, 104/15 w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Rzekuń;
2) oraz budowę elektroenergetycznej sieci kablowej Średniego napięcia 15 kV Wojciechowice Grale
na działkach nr 105/16, 104/11, 104/13, 104/14 w obrębie ewidencyjnym Teodorowo,
gm. Rzekuń.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila”
15, pokój nr 65D poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: Środa, czwartek
wtorek piątek
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia jej wydania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kcu«s postęp.vania administracyjnego
zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje:
podane do wiadomcści w urzędowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Rzekuń i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń,
zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" 15.
mgr
Dyrektor
Ochrony • Czas wytworzenia: 14-06-24 13:53
 • Czas udostępnienia: 14-06-24 13:53

Historia zmian

2090 Dodanie Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydanu decyzji o pozwolenie na rozbiórkę i budowę z 15-06-2023 12:06:14 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2