Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu posepowania w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 9 stycznia 2024 r. SPN-O.7570.25.15.2023.SCH_Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

WOJEWODA MAZOWIECKI
Ostrołęka, 09 stycznia 2024 r.
SPN-O.7570.25.15.2023.SCH
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA
ODSZKODOWANIA
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Ostrołęce, na podstawie art. 61
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 22 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 ze zm.) oraz art. 128 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia ]997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), 0 wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Susk Nowy, gmina Rzekuń,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24, wynikające z decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 11/SPEC/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, znak: WI-1.747.4.43 2021.DW 0
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., obejmującej „Budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-
Stanisławów”.
Działka posiada nieuregulowany stan prawny - właściciel działki jest nieustalony.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski — listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 1 5 ; za pośrednictwem poczty
mailowej na adres: lub za pośrednictwem platformy e-usług
dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
Udzielana jest również informacja telefoniczna, teł. 29 7466 242.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Ginda
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 12-01-24 14:08
 • Czas udostępnienia: 12-01-24 14:08

Historia zmian

9463 Modyfikacja Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 12-01-2024 14:20:27 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9462 Dodanie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 12-01-2024 14:19:43 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2