Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nr WIR-I.747.4.2.2023.DW z dnia 19.03.2024 r.WIR-I.747.4.2.2023.DW_Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, 19 marca 2024 r.
WIR-1.747.4.2.2023.DW
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Zgodnie art. 7 ust. I ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 ze zm.)
oraz zgodnie z art. 10 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamiam,
Że w dniu 4 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku 0 wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.:
inwestor: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.,
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
inwestycja: realizacja robót budowlanych przy jednotorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
BLN w zakresie remontu ww. linii elektroenergetycznej
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,
powiat ostrołęcki
gmina Rzekuń. iedn. ew. 141510 2
obręb 0019 Teodorowo: dz. ew. nr 104/11, 104/13, 104/14, 102/3, 104/12, 104/15, 103,
106/11, 105/16, 106/8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
będzie wywoływała na części działek ew. objętych wnioskiem skutki, o których mowa w art. 22
ust. I ustawy 0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia
budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych
z budową, przebudową, utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem
awarii ciągów, przewodów i urządzeń, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez
udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów
i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych,
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń.
Stosownie do treści art. 7 ust. I ww. o płzygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują
się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony
mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgmmadzonym.
wojcwódzki w W
3/5, 22 695 69 OS skrzynka CPUAP: A6j41jd68b'skrytka
s. w do
Administratorem Wakwada
danyrh. zakładce ochrona

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 28 marca 2023 r.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i
Rolnictwa
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w.... ......
(podać miejsce wywieszenia)
dnia:
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu...
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)
Otrzymują:
l. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/Urząd Gminy Rzekuń

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 28-03-24 11:34
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 11:34

Historia zmian

10099 Dodanie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 28-03-2024 11:36:38 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2