Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „Kaliszki" o mocy do 24 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 58/1, 58/4, 59/1, 59/2, 60, 61/2 obręb Kaliszki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

Jednocześnie obszar oddziaływania na środowisko podmiotu planującego podjecie realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki położone w gminie Rzekuń w obrębie ewidencyjnym Przytuły Stare.

Rol.6220.6.2024.pdf

WÓJT GMINY MIASTKOWO
18-418 MIASTKOWO
Miastkowo, dnia 19 marca 2024 r.
Rol. 6220.6.2024
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 74 ust. 3a pkt I ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska Oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzJi o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej
„Kaliszki” o mocy do 24 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid.
58/1, 58/4, 59/1, 59/2, 60, 61/2 obręb Kaliszki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński,
woj. podlaskie.
Organem administracji właściwym do "dania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.
Jednocześnie obszar oddziaływania na środowisko podmiotu planującego podjecie
realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki położone w gminie Rzekuń w obrębie
ewidencyjnym Przytuły Stare.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Sl i 2 Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz 775 ze zm.) — niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo ww.v.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz we wsi Kaliszki.
Ponadto w/w zawiadomienie przekazano Wójtowi Gminy Rzekuń celem
obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danej gminy.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa sie za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do art. 41 I i 2 kpa, w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej 0 każdej zmianie swego adresu.
Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 2 i 4 w/w ustawy
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział
Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Ostrołęce o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKi
WÓJTA GMIN
2.
Urząd Gminy Miastkowo:
• tablica ogłoszeń,
- Stnma internetowa Błp.
Sołtys wsi Kaliszki— tablica
Wójt Gminy
Ala,

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 26-03-24 12:39
 • Czas udostępnienia: 26-03-24 12:39

Historia zmian

10071 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo z 26-03-2024 12:44:05 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2