Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „Kaliszki" o mocy do 24 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 58/1, 58/4, 59/1, 59/2, 60, 61/2 obręb Kaliszki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Rol.6220.6.2024_-_zakonczenie_postepowania.pdf

GMINY MIASTKOWO
28-413 MIASTKOWO
Miastkowo, dnia 1 1 kwietnia 2024 r.
Rol.6220.6.2024
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
0 zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie
w sprawie vvydania decyzji 0 śmdowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „Kaliszki" o mocy
do 24 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością
etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 58/1, 58/4, 59/1, 59/2, 60, 61/2
obręb Kaliszki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie zostało
zakończone.
Obszar oddziaływania na środowisko podmiotu planującego podjecie realizacji
przedsięwzięcia obejmuje działki położone w gminie Rzekuń w obrgbie ewidencyjnym
Przytuły Stare.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10,
to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art„ 49 Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) — niniejsze zawiadomienie zostaje
podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Miastkowo wvvw.miastkowo.pl/bip,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32
Oraz we wsi Kaliszki. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
W związku z powyższym infdnnuję, Że strony postępowania mają możliwość
zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i Mniosków
w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach
7. [s-15.1' w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 41 I i 2 Kpa. w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu.
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
óJTA GMI Y
Janusz Józef lec I rs
2.
Urząd Gminy Miastkowo:
- tablica ogłoszxń,
- Strona internetowa Blp,
- Inwestor,
Sołtys wsi: Kaliszki — tablica ogłoszeń,
Wójt Gminy Rzekuń
4. A/a

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 16-04-24 15:44
 • Czas udostępnienia: 16-04-24 15:44

Historia zmian

10237 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-04-2024 15:51:47 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2