Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zbieraniu odpadów" na działce nr ewid. 84/5, obręb Susk Stary, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf

Rzekuń, dnia 15.09.2023 r.
Wójt Gminy Rzekuń
ROŚ.6220.1.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rzekuń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „uooś” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.”
zawiadamiam strony
o wydanej w dniu 15 września 2023 r. decyzji Wójta Gminy Rzekuń znak: ROŚ.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu odpadów” na działce o nr ewid. 84/5, obręb Susk Stary, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki , woj. mazowieckie.
Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Janusza Kubła prowadzącego działalność pn. Usługi Ślusarsko - Spawalnicze Skup Złomu Janusz Kubeł.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 uooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, w godzinach funkcjonowania urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 29 643 24 34.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Rzekuń w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości w dniu 15.09.2023 r. przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń www.rzekun.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Wójt
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 15-09-23 13:22
 • Czas udostępnienia: 15-09-23 13:22

Historia zmian

8996 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 18-10-2023 13:24:27 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8798 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 15-09-2023 13:34:50 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8797 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 15-09-2023 13:28:19 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2