Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka – rozgałęzienie k. Nowogrodu na Łomżę 2 i Kolno, na odcinku od istn. słupa nr 2 do istn. słupa nr 30 na działkach o nr ewid. 104/8, 105/16, 105/17, 105/18, 106/10, 107/4, 108/4, 109/4, 110/4, 111/3, 112/3, 113/3, 114/1, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125/1, 125/3, 126/5,  127/8, 127/12, 127/13, 131, 132, 133/4, 146, 147/7, 148/3, 221/2, 164/9, 164/8, 165/15, 222, 186, 194/6, 194/7, 195/9, 195/10, 195/7, 223, obręb Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na działkach o nr ewid. 116/4, 116/18, 116/15, 116/16, 116/17, 118/10, 118/12, 120/10, 120/9, 120/8, 122/10, 124, 122/11, 122/4, 185, 192/1, 193, 194, 126/7, 195/4, 195/2, 195/1, 196, 197, 198, 199/4, 200/3, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/3, 204/4, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/6, 211/5, 212/7, 213/11, 214/7, 212/6, 213/6, 213/7, 213/10, 214/6, 214/9, 215/9, 215/7, 215/6, 217/3, 218/11, 218/13, 218/12, 219/8, 219/9, 220/5, 222/18, 221/3, 898, 329, 278/18, 278/17, 279/12, 280/2, 279/11, 280/1, 916, 282/4, 282/9, 282/7, 282/8, 283/11, 283/8, 283/9, 283/10, 284/7, 284/5, 284/6, 285/5, 286/6, 285/6, 286/9, 287/3, 288/7, 286/7, 286/8, 287/2, 288/6, 289/8, 289/22, 289/23, 273/10, 273/11, 273/12, 273/35, 295/14, 295/13, 295/12, 295/11, 296/14, 296/15, 296/13, 309/2, 324/18, 324/17, 324/16, 325/20, 325/14, 325/16, 326/4, 326/11, 327/23, 327/30, 327/29, 917, 339/16, 339/17, 339/15, 343, 346, 350/1, 354, 358, 362, 367, 371/1, 375/2, 379/3, 379/4, 383, 387, 391/2, 394/1, 397/1, 401/1, 415, 361/19, 361/18, 361/17, 366, 370, 374/1, 378, 382/3, 386/3, 390/8, 390/9, 390/10, 915/2, 403, 407/2, 407/7, 407/5, 407/4, 410/1, 410/6, 410/8, 410/4, 414/13, 414/12, 414/9, 414/17, 414/18, 418/5, 418/4, 422/5, 422/4, 425/3, 428/3, 901, 906, 437/1, 439/2, 443/5, 443/6, 443/7, 446, 449/15, 449/11, 449/6, 449/3, 454, 457/7, 457/6, 460/5, 460/10,460/1, 462, obręb Laskowiec, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na działkach o nr ewid. 107/1, 106/4, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na działkach o nr ewid. 218, 39/3, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229, 230, 231/2, 232, 567, 234, 235, 236, 237, 238, 239/2, 239/1, 240, 241, 242, 243, 303, 312, obręb Rydzewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

wórr GMINY
RZEKUŃ
ROŚ.6220.3.2023
Rzekuń, dnia 15.11.2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rzekuń
Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
zwanej dalej „uooŚ" oraz art. 61 S 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.
zawiadamiam
Że w dniu 06.11.2023 r. na wniosek Pana Wojciecha Nakielskiego, działającego w imieniu
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka — rozgałęzienie
k. Nowogrodu na Łomżę 2 i Kolno, na odcinku Od istn. słupa nr 2 do istn. słupa nr 30 na działkach
o nr ewid. 104/8, 105/16, 105/17, 105/18, 106/10, 107/4, 108/4, 109/4, 110/4, 111/3, 112/3,
113/3, 114/1, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125/1, 125/3, 126/5,
127/8, 127/12, 127/13, 131, 132, 133/4, 146, 147/7, 148/3, 221/2, 164/9, 164/8, 165/15, 222,
186, 194/6, 194/7, 195/9, 195/10, 195/7, 223, obręb Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki,
województwo mazowieckie, na działkach o nr ewid. 116/4, 116/18, 116/15, 116/16, 116/17,
118/10, 118/12, 120/10, 120/9, 120/8, 122/10, 124, 122/11, 122/4, 185, 192/1, 193, 194, 126/7,
195/4, 195/2, 195/1, 196, 197, 198, 199/4, 200/3, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 203/1, 203/2,
204/1, 204/3, 204/4, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/6, 211/5, 212/7, 213/11, 214/7, 212/6,
213/6, 213/7, 213/10, 214/6, 214/9, 215/9, 215/7, 215/6, 217/3, 218/11, 218/13, 218/12, 219/8,
219/9, 220/5, 222/18, 221/3, 898, 329, 278/18, 278/17, 279/12, 280/2, 279/11, 280/1, 916, 282/4,
282/9, 282/7, 282/8, 283/11, 283/8, 283/9, 283/10, 284/7, 284/5, 284/6, 285/5, 286/6, 285/6,
286/9, 287/3, 288/7, 286/7, 286/8, 287/2, 288/6, 289/8, 289/22, 289/23, 273/10, 273/11, 273/12,
273/35, 295/14, 295/13, 295/12, 295/11, 296/14, 296/15, 296/13, 309/2, 324/18, 324/17, 324/16,
325/20, 325/14, 325/16, 326/4, 326/11, 327/23, 327/30, 327/29, 917, 339/16, 339/17, 339/15,
343, 346, 350/1, 354, 358, 362, 367, 371/1, 375/2, 379/3, 379/4, 383, 387, 391/2, 394/1, 397/1,
401/1, 415, 361/19, 361/18, 361/17, 366, 370, 374/1, 378, 382/3, 386/3, 390/8, 390/9, 390/10,
915/2, 403, 407/2, 407/7, 407/5, 407/4, 410/1, 410/6, 410/8, 410/4, 414/13, 414/12, 414/9,
414/17, 414/18, 418/5, 418/4, 422/5, 422/4, 425/3, 428/3, 901, 906, 437/1, 439/2, 443/5, 443/6,
443/7, 446, 449/15, 449/11, 449/6, 449/3, 454, 457/7, 457/6, 460/5, 460/10,460/1, 462, obręb
Laskowiec, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, na działkach 0 nr ewid.
107/1, 106/4, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie,
na działkach o nr ewid. 218, 39/3, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 228/1, 228/2,
228/3, 228/4, 229, 230, 231/2, 232, 567, 234, 235, 236, 237, 238, 239/2, 239/1, 240, 241, 242,
243, 303, 312, obręb Rydzewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Organem właściwym do wydania decyzji i rozpatrywania uwag oraz wniosków jest Wójt
Gminy Rzekuń.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 uooŚ, w związku z S 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 Ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w"/daje się po
uzyskaniu opinii/uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie. W związku z powyższym,
pismami z dnia 17.10.2023r., znak, odpowiednio: ROś.6220.3.1.2023, ROS.6220.3.3.2023,
ROŚ. 6220.3.4.2023, wystąpiono do organów 0 zaopiniowanie przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 51 k.p.a. informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków
w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 15, w godzinach pracy
urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
www.rzekun.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń oraz w Urzędzie Gminy Miastkowo w sposób zwyczajowo tam
przyjęty.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 15-11-23 15:18
 • Czas udostępnienia: 15-11-23 15:18

Historia zmian

9086 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 15-11-2023 15:21:31 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2