Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Przytuły Stare – Kupniki (do DK nr 61) na działkach o nr ewid. 221, 60/2, 63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130, 129/4, 131/7, 202, 209, 155, 131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

wól T GMINY
RZEKUŃ
ROS.6220.4.2023
Rzekuń, dnia 17.11.2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rzekuń
Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska
oraz ocenach oddziaływania na Środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej „uooŚ"
oraz art. 61 S 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a. "
zawiadamiam
że w dniu 10.11.2023 r. na wniosek Pana Leszka Chmielewskiego, działającego w imieniu
Gminy Rzekuń, ul. T. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: Budowie drogi gminnej Przytuły Stare — Kupniki (do DK nr 61) na działkach o nr
ewid. 221, 60/2, 63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130, 129/4, 131/7,
202, 209, 155, 131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb Przytuły
Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Organem właściwym do wydania decyzji i rozpatrywania uwag oraz wniosków jest Wójt Gminy
Rzekuń.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 uooŚ, w związku z S 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na Środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na Środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się
po uzyskaniu opinii/uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ostrołęce państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powpyższym, pismami
z dnia 17.11.2023 r., znak odpowiednio: ROŚ.6220.4.1.2023, ROś.6220.4.3.2023, ROŚ.6220.4.4.2023,
'vwstąpiono do ww. organów 0 zaopiniowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 91 k.p.a. informuję 0 uprawnieniach stron polegających na prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym 0 prawie do zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków
w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Rzekuń www.rzekun.pl,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
oraz w Urzędzie Gminy Miastkowo w sposób zwyczajowo tam przyjęty.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni Od dnia publicznego ogłoszenia.
mgr Bar•tosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 17-11-23 13:29
 • Czas udostępnienia: 17-11-23 13:29

Historia zmian

9094 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 17-11-2023 13:33:15 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2