Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego z częścią mieszkalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia biurowo - socjalne na działkach o nr ewid. 325/15, 325/16, 325/17, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/5, 326/3, obręb Rzekuń, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf

WÓJT GMINY
RZEKUŃ
ROŚ.6220.2.2023
Rzekuń, dnia 20.02.2024 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rzekuń
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „uooŚ"
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 775 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a."
zawiadamiam
o wydanej w dniu 19 lutego 2024r. decyzji Wójta Gminy Rzekuń, znak: ROŚ.6220.2.2023
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie
i przebudowie budynku magazynowego z częścią mieszkalną wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia biurowo - Socjalne" na dziatkach 0 nr ewid.
325/15, 325/16, 325/17, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/5, 326/3, obręb Rzekuń, gmina
Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Decyzja została wydana na wniosek Państwa Hanny i Jana Modzelewskich.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 uooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza
10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie
Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, w godzinach funkcjonowania urzędu,
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 29 643 24 34.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Rzekuń w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia (art. 127 Ii 2 oraz art. 129 Ii 2 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a 1 k.p.a.). Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się Ostateczna i prawomocna
(art. 127a } 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji
do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości
w dniu 20.02.2024 r. przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej
Urzędu Gminy Rzekuń www.rzekun.pl oraz wyvvieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 20-02-24 12:37
 • Czas udostępnienia: 20-02-24 12:37

Historia zmian

9747 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 20-02-2024 15:53:30 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Data zakończenia publikacji
9746 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 20-02-2024 15:52:47 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Data zakończenia publikacji
9745 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 20-02-2024 13:16:05 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2