Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na produkcyjno – magazynowy”, na działkach o nr ewid. 284/80 i 284/18, obręb Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

WÓJT GMINY
RZEKUŃ
ROŚ.6220.2.2024
Rzekuń, dnia 08.03.2024 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rzekuń
Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawo,' z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz
ocenach oddziaływania na Środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej „uooŚ»
oraz art. 61 S 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa"
zawiadamiam
że w dniu 5 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu
użytkowania budynku handlowo — usługowego na produkcyjno — magazynowy", na działkach o nr ewid.
284/80 i 284/18, obręb Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 4 oraz z art. 75 ust 4 uooŚ właściwym organem do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Rzekuń.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 i 64 ust. 1 uooŚ, w związku z S 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziatwvać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się
po uzyskaniu opinii/uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody polskie. W związku z powyższym, pismem z dnia 07.03.2024
znak: ROŚ.6220.2.2024 wystąpiono do ww. organów o zaopiniowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do zapoznania się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
pod nr tel. 29 643 2000.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2024 r.
przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
swgw.rzekun.p[ wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń oraz w Urzędzie Miasta Ostrołęki, w sposób zwyczajowo tam przyjęty.
W przypadku zawiadomienia stron przez Obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Buto. po 5:
2024 44 CET

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 08-03-24 09:27
 • Czas udostępnienia: 08-03-24 09:27

Historia zmian

9944 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 08-03-2024 09:30:20 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9943 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 08-03-2024 09:30:01 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2