Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na produkcyjno – magazynowy”, na działkach o nr ewid. 284/80 i 284/18, obręb Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym.pdf

Rzekuń, dn. 23.05.2024 r.
ROS. 6220.2.2024
OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym
Na podstawie art. 79 ust. 1 ust.." z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o Środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz ocenach
oddziaływania na Środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „uooŚ", w związku
z art. 10 1 i art. 49 ustawa,' z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej „Kpa", Wójt Gminy Rzekuń zawiadamia Strony, że przed
'."daniem decyzji w sprawie prowadzonej na wniosek o wydanie decyzji o Środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo —
usługowego na produkcyjno — magazynowy", na dziatkach o nr ewid. 284/80 i 284/18, obręb
Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, mają one prawo zapoznać się
ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce
Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
wnłpowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Dokonać tego mogą w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
pod nr teł. 29 643 24 34, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Rzekuń
Bartosz Podolak
/podpisano elektronicznie/
Bartosz
Podolak,
Gmina Rzekuń
Do obwieszczenia w sposób zwvczamvc przvietv 114 dniț w:
I Urzędzie Gminy Rzekuń, uL Kościuszki 33,07-411 Rzekuń;
2. Urzędzie Miejskim w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema I, 07410 Ostrołęka.
Pc upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia, obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Gminy w Rzekuniu, uL Kościuszki 33,07411 Rzekuń lub za pośrednictwem e-PUAP
WWJieszcnc dnia _
Zdjęto dnia
J do i obw

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 23-05-24 13:18
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 13:18

Historia zmian

12266 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 23-05-2024 13:22:50 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2