Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory wielostanowiskowej o obsadzie 147,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 3200 m3 oraz zbiornika dwukomorowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 224, 225 obręb Drwęcz, gmina Rzekuń”, pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie.

Obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym.pdf

WÓJT GMINY
RZEKUŃ
Rzekuń, dn. 01.07.2024 r.
ROŚ.6220.4.2024
OBWIESZCZENIE
0 zebranym materiale dowodowym
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na Środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „uooŚ", w związku
z art. 10 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej „Kpa", Wójt Gminy Rzekuń zawiadamia Strony, Że przed
wydaniem decyzji w sprawie prowadzonej na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie budynku Obory
wielostanowiskowej o obsadzie 147,8 DIP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności
ok. 3200 m3 oraz zbiornika dwukomorowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 na terenie
obejmującym działki o nr ew. 224, 225 Obręb Drwęcz, gmina Rzekuń", POW. ostrołęcki, woj. mazowieckie,
mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w tym opiniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody polskie oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
Dokonać tego mogą w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
pod nr tel. 29 643 24 34.
Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni Od dnia
publicznego ogłoszenia.
mgr Bartosz Podolak
Wywieszono dnia
Zdjęto dnia
(pieczęć urzędu oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 02-07-24 07:18
 • Czas udostępnienia: 02-07-24 07:18

Historia zmian

12484 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 03-07-2024 07:29:33 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
12483 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z 03-07-2024 07:29:24 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2