Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego GN.6853.25.2023_Ogloszenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
ostrolqka
Plac gen, Bema 5
Ostrołęka, 04 stycznia 2024 r.
GN.6853.25.2023
Ogłoszenie
Starosty Ostrołęckiego
Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344, ze zm.)
i n fo r m uję o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości
gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Teodorowo gm. Rzekuń,
oznaczonej jako działki nr 105/16 0 pow. 6,5173 ha i nr 105/18 0 pow. 0,3727 ha Oraz
wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalności.
W rozumieniu art 113 ust, 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. nieruchomość
traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym gdyż w ewidencji gruntów
jako podmiot ewidencyjny wskazano „nieustalona własno"'. Dla nieruchomoŚci nie jest
prowadzona księga wieczysta.
W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, Że przysługują im prawa
rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia, zgłosiły i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej
nieruchomości.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, nie
zgłoszą się osoby, które wykażą, Że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości,
wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie zezwolenia na założenie
i przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego, tj. przebudowa
jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Ostrołęka —
rozgałęzienie koło Nowogrodu na Kolno i Łomżę 2, oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne
zajęcie nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Rzekuń.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce, przy ul. gen. A.E„ Fieldorfa „Nila" 15, pokój 103i, w godzinach
- 1400 (od poniedziałku do piątku).
z
mgr lina
Dyrekto Wyd
Ni uc
tarosty
Gospodarki
ścianni

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 09-01-24 13:17
 • Czas udostępnienia: 09-01-24 13:17

Historia zmian

9328 Modyfikacja Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 09-01-2024 13:20:23 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9327 Dodanie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 09-01-2024 13:20:18 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2