Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6853.25.2023 z dnia 15.03.2024 r.  GN.6853.25.2023_Ogloszenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07.410 ostrołęka
Plac gen, J, Bema 5
Ostrołęka, 15 marca 2024 r.
GN.6853.25.2023
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości 0 nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawie art. 61 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2023 r.
poz 775, ze zm) i art. 115 ust 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
zawiadamia, Że w dniu 15 marca 2024 r. na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s
w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości gruntowej posiadającej nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony),
oznaczonej jako działki nr 105/16 0 pow. 6,5173 ha i nr 105/18 0 pow. 0,3727 ha położonej
w obrębie Teodorowo gm. Rzekuń, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja SA z/s w Lublinie
zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego,
tj. przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji
Ostrołęka — rozgałęzienie koło Nowogrodu na Kolno i Łomżę 2 oraz w sprawie zezwolenia na
niezwłoczne zajęcie nieruchomości, zgodn:e z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Rzekuń.
Zgodnie. 114 ust. 3 z sierpnia-1997 r. o gospodarce nieruchomościami
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzekuń, w BIP Urzędu Gminy
Rzekuń i na stronie w,vvv.e-ostroleka.pl ukazało się ogłoszenie 0 zamiarze ograniczenia sposobu
korzystania z w/w nieruchomości.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, nie
zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem przedmiotowego postępowania.
Na podstawie art. 10 SI Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania
mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila" 15, pokój 103i w godzinach od 1000 do 1400
w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie podlega, zgodnie z art 115 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie
w Ostrołęce.
mgr Ha n
Dyrektor Vydz
Powiatowym
arosty
*larzewska
tu Gospodarki
ościami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 08:30
 • Czas udostępnienia: 22-03-24 08:30

Historia zmian

10058 Modyfikacja Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 22-03-2024 08:44:33 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10057 Dodanie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 22-03-2024 08:44:31 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2