Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo Rol.6220.6.2024 z dnia 9 maja 2024 r. Rol.6220.6.2024_Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Miastkowo.pdf

WÓJT GMINY MIASTKOWO
18-413 MIASTKOWO
32
Rol.6220.6.2024
Miastkowo, dnia 9 maja 2024 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji 0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm). Wójt
Gminy Miastkowo informuje, Ze została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Kaliszki”
o mocy do 24 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej
z možliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 58/1, 58/4, 59/1, 59/2,
60, 61/2 obręb Kaliszki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński woj. podlaskie”.
Jednocześnie zawiadamiam v,'szystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomžy,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarąd Zlewni w Ostrołęce oraz
Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzĘdowania tj. od 715 do 1515 w terminie
14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74
ust. 3 w/w ustawy oraz ari. 49 Si i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2024 r. poz. 572) — niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej
wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz we wsi Kaliszki.
Ponadto v,'/w zawiadomienie przekamno Wójtowi Gminy Rzekuń celem
obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danej gminy.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Treść powyższej decyzji została udostępniona na Okres 14 dni na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo
www.miastkowo.pl/bip w dniu 9 maja 2024 r.
INY
owski
3.
WÓJT
Raf
Urząd Gminy Miastkowo:
- tablica ogłoszeń,
- strona internetowa Blp,
Sołtys wsi: Kaliszki— tablica ogłoszeń,
Ala

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Maciej Gumowski
 • Wprowadził(a): Maciej Gumowski
 • Czas wytworzenia: 16-05-24 10:44
 • Czas udostępnienia: 16-05-24 10:44

Historia zmian

12225 Modyfikacja Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-05-2024 11:53:38 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12224 Modyfikacja Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-05-2024 11:53:36 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12223 Modyfikacja Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-05-2024 11:53:15 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
12222 Modyfikacja Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-05-2024 11:51:58 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12221 Dodanie Ogłoszenie Wójta Gminy Miastkowo z 16-05-2024 11:51:53 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2