Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GN.6820.12.2024 z dnia 6 maja.2024 r. GN.6820.12.2024_Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
plac gen. J. Bema 5
GN.6820.12.2024
Ostrołęka, dnia 06 maja 2024 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 8 ust. I ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za
mienie gromadzkie (gminne) działek nr 235 0 pow. 0,16 ha i nr 290 0 pow. 1,00 ha
położonych w Obrębie DRWĘCZ gm. Rzekuń.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się
do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego
zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe
do nieruchomości.
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz
składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul.
Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy urzędu (tj. od 9.00 do 15.00) w terminie
14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z art. 10 I Kpa informuję, że strony postępowania Oraz ich
pełnomocnicy mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, anie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie
rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Otrzymuią:
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Drwęcz gm. Rzekun
ala
Z up. S ty
mgr Halina Koźl ewska
Dyrektor Wy ianł
spodarki
Nieruc mo c mi

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 09-05-24 14:01
 • Czas udostępnienia: 09-05-24 14:01

Historia zmian

12171 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 09-05-2024 14:20:44 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2