Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

zarzadzenie_o_naborze.pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/2021
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu co następuje:
S 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze słĂalisty ds. księgowości budżetowej
w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną
w składzie:
1) Waldemar Skurzyński — Przewodniczący Komisji
2) Joanna Małgorzata Wołynek — Członek Komisji
3) Anna Burlińska — Sekretarz Komisji.
3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
o nabrze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Ogłoszenie o naborze zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rzekuń.
S 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR
Centrum U Nsp61nych
mgr

zalacznik_do_zarzadzenia.pdf

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2021
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Rzekuniu
z dnia 17 listopada 2021 r.
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór na stanowisko:
specjalisty ds. księgowości budă•towej w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
2. Wymagania niezbędne:
I) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) minimum 2 lata pracy w administracji publicznej,
4) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy 0 ochronie danych
osobistych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel).
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy 0 finansach publicznych, ustawy o ZFŚS,
2) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
3) umiejętność współpracy w zespole, rzAelność, komunikatywność.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) rejestrowanie, dekretowanie - dokumentów księgowych jednostek oświatowych oraz
przygotowywanie ich do wypłaty,
2) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
3) przygotowywanie i przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów kasowych,
4) sporządzanie, opisywanie dokumentów księgowych i ich segregowanie,
5) wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych,
6) prowadzenie całościowej dokumentacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów i nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów,
7) rozliczanie Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, księgowanie wydatków dokonywanych
ze środków Funduszu Świadczeń
8) pełnienie funkcji Administratora Bazy Informacji (ABI) w Centrum, w tym opracowywanie
i aktualizowanie stosownej dokumentacji,
9) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie
stosownej dokumentacji,
10) przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych, wypełnianie obowiązków
określonych w ustawach, ląulaminie organizacyjnym i innych,
11) zastępowanie podczas nieobecności głównego księgowego.
5. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar etatu: etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu, umowa o pracę na czas
określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
2) miejsce pracy — praca przy komputerze powyżej 4 godzin, pomieszczenie na pierwszym piętrze
budynku,
3) miejsce pracy wewnątrz budynku,

4) wykonywanie pracy w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w łm'Cji siedzącej,
5) Ścisła współpraca z innymi pracmvnikami,
6) możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo — szkieletowe, w szczególności statyczne
mięśni,
9) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
10) pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób w Centrum Usług Wspólnych w październiku 2021
r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i W)lecznej oraz zatrudnianiu osób
z niepełnosprawnością, jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata 0 wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
PIZeStępstwo Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, Że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze lub
pełnego etatu,
8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26 listopada 2021
r. do godz. 14:00, pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz&dnicze:
specjalisty ds. księgowości budżetowej".
Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu przy
ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 643 24 70.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie przeprowadzonym naborze umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
DYRE TOR
Centrum V nólnych
mgr

kwestionariusz.pdf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Załącznik Nr I
do ogłoszenia natTru
na wolne stanowisko urzędnicze
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Imię (imiona) i nazwisko —
Data urodzenia
Dane kontaktowe
ubiegającą o
Wyksztalcenie
i jej
(uwód, , stopień tytaž
Kwalifikacje zawodowe . . . . .
studE lub formy włe&y umiejęmości,
w np języków obcych: j.±y, obâuga
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .
Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych
(mej
ubiegająE się o

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46,'WE doty:ząca danych
osobowych pozyskiwanych w niniejszej sprawie:
I) administratorem Pani.•'Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu z siedzibą przy
ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
na danym stanowisku, wyboru i zatrudnienia pracoĘvnika na wolne stanowisko urzędnicze;
4) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada
r. o pracownikach samorządowych;
5) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
osobowych;
6) pozyskane dane będą przetwarzane (przechoqywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres:
a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
złożone do naboru dołącza siț do jego akt osobowych i przeckN3WLje zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechowywana jest w dokumentacji związanej
z naborem Kategoria archiwalna A,
b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole jako 5 najlepszych kardydatów, za wyjątkiem oferty wybranego kandydata, podlegają zniszczeniu
po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru,
c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
7) przysługuje Pani.•PanL do ich wglądu i poprawy' w każdym czasie;
8) przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) przysługuje Pani.•Panu prawo wniesienia skargi dc PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku
przetwarzania danych osoboqy:h z naruszeniem przepisów c ochronie danych osobowych;
10) pozyskanie danych osobowych jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
21 listopada 2008 r _ o pracownikach samorządowych
II) pozyskiwane dane osobowe nie podlegaj 4 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniL1
ubiegaj się o utrudnieme)

oswiadczenie.pdf

Załącznik Nr 2
do ogłoszenia naăru
na wolne stanowisko urzędnicze
(miejscom"ć, data)
imię i nazwisko)
(miejsce zamieszkania)
(telefon kontaktowy e-mail)
OŠWIADCZENIA
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
czytelny podpis)
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty ds.
księgowości budżetowej oraz obsługę monitora ekranowego.
czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że nie byłam,'byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb do realizacji
procedury naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektYAv•y• 95/46/WE
(RODO).
(czytelny podpis)

lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne.pdf

Centrum Usług Wspólnych
Gmina
ul. Kolonia 18; 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 24 70; e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LISTA
kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości budżetowej w
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zgłosiło się 2. kandydatów.
W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji Komisja
postanowiła zakwalifikować obu kandydatów gdyż spełniają oni wymagania formalne, w tym wymóg
wykształcenia oraz stażu pracy.
Wymagania te spełniła i została zakwalifikowana do kolejnego etapu naboru następujący kandydaci:
Barbara Bazydlo zam. Susk Stary,
Olga Dawidzka zam. Olszewo - Borki
Drugi etap naboru czyli rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzony 30 listopada
2021 r.
DYRE
Centrum U
ólnych
Rzekuń, dn. 29.11.2021 r.
Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rzekuń.

Informacja_o_wynikach_naboru.pdf

Centrum Usług wgpólnych
Gmina
ul. Kolonia IB; 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 24 70; e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rzekuń, dnia 30 listopada 2021r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informuję, Że w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze zatrudniona zostanie pani Olga
Dawidzka zamieszkała w Olszewie — Borkach.
Stosunek pracy zostanie nawiązany z dniem 1.12.2021 r.
UZASADNIENIE WYBORU:
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatem na stanowisko ds. księgowości
budżetowej została Pani Olga Dawidzka, która rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wy•soką
wiedzą merytoryczną oraz predyspozycjami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków
na oferowanym stanowisku.
DYR
Centrum
' s.'spólnvch • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 27-06-23 08:48
 • Czas udostępnienia: 27-06-23 08:48

Historia zmian

6647 Modyfikacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
5134 Modyfikacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4478 Modyfikacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej z 27-06-2023 08:48:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
1466 Dodanie Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej z 16-05-2023 13:56:15 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2