Zarządzenia nr 5/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 • zarzadzenie_5_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 5/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 stycznia 2024 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na
  okres do 2 lat.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (to. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r.
  w sprawie określenia zasad naby.vania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
  wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
  z 2008 r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 201 1 r. w sprawie
  zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad
  nabyqania, zbywania i nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
  oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r., Nr 103,
  poz. 3265) i uchwały Nr XIX/ 121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 201 1 r. zmieniająca uchwałę
  w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
  wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
  z 2012 r. poz. 629) zarządzam, co następuje:
  1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Rzekuń
  w drodze bezprzetargowej wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  S 2. Wykaz, o którym mowa w S l. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń UrzĘdu
  Gminy w Rzekuniu, przy ulicy Kościuszki 33, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której położona jest
  nieruchomość, na stronie internetowej Gminy. Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w prasie lokalnej
  o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  09D85E29.FBEC48E5-98B4-BD8F6SAOAAC3. Podpisany
  mgr Bartosz
  olak
  Strona I

 • zalacznik_do_zarzadzenia_nr_5_2024.pdf
  Załącznik do zarządzenia Nr 5/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 18 stycznia 2()24 r.
  WYKAZ
  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  Nr
  Lp
  ewidencyjny
  działki
  149
  powierzchnia
  fiz. w ha
  8,3486
  pomniejszona o
  POW. około 0,0714
  zajęta pod stację
  meteorologiczną na
  działce o nr 135
  wraz z dojazdem
  do stacji
  Drwęcz
  nieruchomości
  N i e ruchomości
  gruntowe
  nieubudowane -
  cele rolnicze
  Przeznaczenie w
  planie
  zagospodarowania
  R - teren przeznaczony
  pod użytkowanie
  rolnicze
  Informacja
  o
  nieruchomości
  Dziernwa na okres do
  2 lat w drodze
  bezprzetargowej - na
  rzecz doły chcnsowego
  dzierżawcy
  Stawka rocznego
  dzierżawnego
  4 ooo,oozl
  Termin wnoszenia opłat
  za gruntów
  Za 2024 r. płatne do 30
  czerwca 2024 r.
  Za 2025 r. płatne do 30
  czerwca 2025 r.
  za 2026 r. płatne do 28
  lutego 2026 r.
  Uwaga:* Czynsz dzierżawy podlega waloryzacji przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez
  GUS za rok poprzedni.
  Podstawa prawna v."ŕwieszenia wvkazu:
  art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 'Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm./
  Prezesa
  mg r Ba lak
  Strona I
  'd: 09D85E29-FBEC-48E5-98B4-BD8F65AOAAC3_ Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-01-24 15:13
 • Czas udostępnienia: 18-01-24 15:13

Historia zmian

9530 Modyfikacja Zarządzenia nr 5/2024 z 22-01-2024 14:46:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9519 Modyfikacja Zarządzenia nr 5/2024 z 18-01-2024 15:29:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
9518 Modyfikacja Zarządzenia nr 5/2024 z 18-01-2024 15:29:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
9517 Modyfikacja Zarządzenia nr 5/2024 z 18-01-2024 15:28:06 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9516 Dodanie Zarządzenia nr 5/2024 z 18-01-2024 15:28:04 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2