Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_10.pdf

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) zarządza się, co następuje:
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłoszonego zarządzeniem Nr 93/2024 Wójta Gminy
Rzekuń z dnia 15 grudnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
1) Środki na dotację, o których mowa w S 1, zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2024 rok w dziale
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2) Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta
została "brana do realizacji zadania.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi USC.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy
Rzekuń w Biuletynie Informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
ld: E796A2Bg.8DF7-4F8C.81963B9012EICSF6. Podpisany
mor Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z mkresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
L.
2.
4.
Nazwa
XIII Rzekuńskie Spotkanie
Pas•onatów Stare' Moto zac•i
Impreza kulturalna nad Narwią
w Kamiance
Wincenty Witos- 'Nie ma
sprawy ważniejszej niż polska"
Tradycja na talerzu
Podmiot
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu
Ochotnicza Straż Pożama w Kamiance
Regionalny Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Ostrołęce
KGW SN
Regionalny Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Ostrołęce
GW R
Kwota dotac i
8.000,- zł
30.000,- zł
4.000,-zł
3.500,- zł
[d: E796A2B8.8DF7.4F8C-8196-3B9012EIC5F6. Podpisany
mar BarC05Z Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 30-01-24 16:04
 • Czas udostępnienia: 30-01-24 16:04

Historia zmian

9618 Modyfikacja Zarządzenie Nr 10/2024 z 30-01-2024 16:09:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9617 Dodanie Zarządzenie Nr 10/2024 z 30-01-2024 16:08:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2