Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 • zarzadzenie_nr12_2024_wojta_gminy_rzekun.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 12/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 8 lutego 2024 r.
  w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
  publicznej wiadomości.
  Na podstawie art. 1 14 ustawy z dnia 05 stycznia 201 1 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2408),
  art. 30 ust. I ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
  zarządza się, co następuje:
  1. Wyznacza się na obszarze Gminy Rzekuń miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin,
  rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów. burmistrzów
  i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku:
  l. Urzędowych obwieszczeń wyborczych.
  l) Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych stanowi załącznik nr I do zarządzenia.
  2. Urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakat&w wszystkich komitetów wyborczych.
  l) Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  S 2. l. Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wymienione w I
  ust. 2 pkt. I wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
  2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania
  szkód. Miejsca plakatowania należy przywrócić do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu kampanii
  wyborczej.
  3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii
  wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu
  wyborów. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 1 10 7
  Kodeksu wyborczego.
  3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
  ogłoszeń na terenie gminy Rzekuń, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji
  publicznej Gminy Rzekuń.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: A56F160A-3A7D-4F77-A671.D6EE4D80956A. Podpisany
  Wójt G Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 12/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 8 lutego 2024 r.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  L.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  wyborczych
  Lokalizac a
  Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33,
  07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im.
  07-410 Ostrol ka
  Szkota Podstawowa im.
  07-401 ostro ka
  Mie•sce lakatowania
  Tablica informacyjna
  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu, ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń
  n. Józefa Bema w Rzekuniu, ul. Szkolna l, 07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Orla Białe o w Borawem, Borawe 107, 07-41 1 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A,
  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ołdakach, Ołdaki SA, 07-411 Rzekuń
  ks. Antoniego Peksy w Laskowcu, Laskowiec ul. Długa 90,
  Zakład Karny w Przytułach Starych, Przytuły Stare 13 A, 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gminna, Czarnowiec, ul. Dzikiej Róży 2, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Tobolice 3, 07-410 Ostrołęka
  Swietlica Gminna Susk Nowy 20, 0741 1 Rzekuń
  Swietlica Gminna, La 81, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna- OSP- Kamianka 41 B, 07-411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Zabiele 59 A, 07-41 1 Rzekuń
  wietlica Gminna Susk Stary 9, 07411 Rzekuń
  wietlica Gminna, Rozwory 38, 0741 1 Rzekuń
  wietlica Gminna, Nowa Wieś Wschodnia 27 A, 07-41 1 Rzekuń
  ld: AS6F160A-3A7D4F77-A671-D6EE4D80956A. Podpisany
  mgr Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 8 lutego 2024 r.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  L.
  2.
  3.
  4.
  6.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  Lokalizac a
  Borawe
  Czarnowiec
  Daniszewo
  Drw
  Dzbenin
  Goworki
  Korczaki
  Kamianka
  Laskowiec
  La
  Nowa Wieś Wschodnia
  Ołdaki
  prz tu Nowe
  Prz Stare
  Rozwo
  Rzekuń
  Susk N
  Susk Sta
  Teodorowo
  Tobolice
  Zabiele
  Mie•sce lakatowania
  5 tablico łoszeniow ch
  7 tablic ogłoszeniowych
  2 tablice łoszeniowe
  3 tablice loszeniowe
  5 tablico loszenio ch
  I tablica o łoszeniowa
  2 tablice o łoszeniowe
  3 tablice o łoszeniowe
  9 tablic łoszeniow ch
  7 tablic łoszeniow ch
  3 tablice
  3 tablice
  2 tablice o
  4 tablice o
  2 tablice o
  12 tablic o
  3 tablice o
  2 tablice 0
  II tablic
  loszeniowe
  loszeniowe
  łoszeniowe
  loszeniowe
  łoszeniowe
  łoszenio ch
  łoszeniowe
  łoszeniowe
  łoszeniow ch
  5 tablic o loszenio ch
  3 tablice o łoszeniowe
  mor Bartosz Podolak
  Idi A56F160A.3A7D-4F77-A671.D6EE4D80956A- Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 08-02-24 14:12
 • Czas udostępnienia: 09-02-24 14:12

Historia zmian

11953 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11906 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11860 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11814 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11767 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11723 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11690 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11651 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11611 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11570 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11528 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11485 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11441 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11396 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11351 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11305 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11259 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11212 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11166 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11119 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11078 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11036 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10993 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10951 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10907 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10863 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10819 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10774 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10729 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10684 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10641 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10599 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10526 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10431 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9694 Modyfikacja Zarządzenie Nr 12/2024 z 09-02-2024 14:19:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9693 Dodanie Zarządzenie Nr 12/2024 z 09-02-2024 14:18:53 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2