Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik: zarzadzenie.13.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 13/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia r
w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Na art.4' ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r 0
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2002 r , Nr
147 , IX)Z. 1231 ze nn.)
Powołuję Gmłnną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie•
1 .Ewa Szatanek - Przewodnicząca
2 Mirosława Mierzejewska — Sekretarz
3 „Mana Ciunowicz - Członek
4 Danuta Orzołek — Członek
5 Stanisław Ołeksiak- Członek
DO zadań komisji naležy:
Rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Rzekuń , a w
szczególności inicjowanie działań w zakresłe
l) zwiększenia dostępności pomocy i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych alkoholu,
2) udzielame rodzinom, w których występwą problemy alkoholowe , pomocy
psychospołecznej i prawnej , a w szczególności przed przemocą w
rodzinie,
3) prowadzmie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , a w
szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych ,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w
art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Realizacja powyższych zadań prowadzona tĘdzie w gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Traci moc zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19.02.2007 r .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wój


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:40
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:40

Historia zmian

7918 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6405 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
196 Dodanie Zarządzenie nr 13/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2