Zarządzenie nr 14/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzekuń.

Załącznik: zarzadzenie.14.2008.pdf
Zarządzenie nr 141
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 28 kwietnia
zmieniające zarządzenie w spr•awie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzekuń
Na podstawie art 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U z r. Nr 142 poz 1591 ze nn.) zarządza się co następuje:
W zarządzeniu Nr 38/2003 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2ff)3r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzekuniu w
załączniku dodaje się następujące zmiany:
I ) S4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6” Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2) Uchyla się 516
3) 17 otrzymuje brzmienie
„ 1 7” zadań Kierownika Stanu Cywilnego należy w szczególności:
I Przyjmowanie ă'iadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński
b) braku okoliczności wyłącvzającej zawarcie związku małżeństwa oraz wydanie
zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcmego terminu,
c)stwierdzenie legitymacji do wystąpienia do sądu w sprawach
możliwości lub niemożliwcści zawarcia małżeństwa,
d) wyărze nazwiska, jakie t-Ędą nosić małżonkowie i dzieci zxcxizone z
małżeństwa,
e) wstąpienie w związek małżeński w wypadku grożącego niebeąieczeństwa,
f) małžnnka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa,
g) uznaniu
h) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadaniu dziecka nazwiska,

j) wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2). ustanowienie w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenie
alimentacyjne,
3). powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu umsadniającym wszczęcie
postępowania z urzędu,
4). ustanowienie w sprawach o
S). sporządzenie aktów, wypisywanie odpisów aktów. małżeństwa,
zgonu,
6). dokonywanie adnotacji w księgach małżeńskich, urcxlzeń, o rozwiązaniu
0 zgonach oraz 0 zawarciu małżeństwa i wysyłanie tych unian do
innych USC,
7). prowadzenie zbioru danych (N)bowych zawartych w aktach stanu cywilnego,
8). prowadzenie danych osobowych do komputera i prowadzenie dokumentacji
wydawania dokumentów stwierdzających t02sarncŚĆ ( dowcxlów )
Wykonanie Zarządzenia rx)wierza się Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wch(Ălzi w życie z dniem podpisania.


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 04:40
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 04:40

Historia zmian

7917 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6404 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
197 Dodanie Zarządzenie nr 14/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2