Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury technicznej 

Treść zarządzenia:  Zarzadzenie_Nr_14.pdf

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 man:a 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.), art. II ust. I i alt. [3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:
S 1. l. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. infrastruktuły technicznej
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
S 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja w składzie:
I. Krzysztof Zebmwski - Przewodniczący Komisji.
2. Monika Kurzych - Członek Komisji.
3. Paweł Mierzejewski - Członek Komisji.
S 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury konkursowej na stanowisko podinspektora
ds. infrastruktury technicznej.
4. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu na stmnie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
S 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: OD40AB55-6007-49F2-AF B-B99DF030C091. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 15 lutego 2024 r.
KDR2110.3.2024
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
II. Organizator konkursu:
Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń.
III. Nazwa stanowiska:
Podinspektor ds. infrastruktury technicznej.
IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
1. Wymagania niezbędne:
I ) Obywatelstwo polskie.
2) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne Ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wyksztalcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiskowa, architektura.
6) Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
lub o podobnym zakresie wykony.vanych zadań.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. infrastruktury technicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
l) Znajomość procesu przygotowania materiałów do projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie
inwestycji i remontów oraz doświadczenie zawodowe w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Znajomość regulacji prawnych w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Umiejętność skutecznego komunikowania się, interpretacji aktów prawnych i myślenia analitycznego oraz
czytania dokumentacji projektowej.
4) Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
5) Dyspozycyjność.
6) Prawo jazdy kat. B.
V. Wymagane dokumenty:
ld: OD40AB55-6007-49F2-AFIB-B99DF030C091. Podpisany

2) List motywacyjny poświadczony własnołvcznym podpisem.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatnłdnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksztalcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
(dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), poświadczone za zgodnoścłą z oryginałem
przm kandydata.
5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia
kandydat zobowiązany jest dostałezyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykony.vanie pracy na proponowanym
stanowisku.
9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg. załączonego wzoru do
ogłoszenia o naborze.
10) wykaz złożonych dokumentów.
VI. Warunki pracy:
l. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
2. Umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07- 41 1 Rzekuń, budynek piętrowy
z windą.
4. Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno - biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin
dziennie, przyjmowanie interesantów, częste łuzmowy telefoniczne.
VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
l) Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej.
2) Nadzór na procesami projektowania inwestycji.
3) Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę i jednostki
organizacyjne gminy, w tym w szczególności w , przygotowania dokumentacji, budowy,
przebudowy i remontów obiektów kubatumvych, komunalnych urządzeń i sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz dróg na terenie Gminy.
4) Powadzenie i nadzorowanie robót prowadzonych w ramach wydatków bieżących w tym vdatkÓw
w mmach funduszu soleckiego.
5) Współuczestnictwo w dokonywaniu odbioru zadań inwestycyjnych.
6) Rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem referatu
finansów.
7) Przygotowanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał.
8) Płzygotowywanie projektów umów i porozumień.
9) Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań z pmwadzonego
zakresu spraw.
10) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zadań.
I l) Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji
inwestycji gminnych.
12) Przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno - prawnej wniosków
o wszczęcie procedury udzielania zamówienia publicznego.
ld: OD40AB55-6007-49F2.AFIB-B99DF030C091 Podpisany
Strona 2

klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_w_procesie_rektutacyjnym_w_Urzedzie_Gminy_w_Rzekuniu.pdf

KLAUZULA INFORMACYJN A
dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Sgnowni Państwo zgodnie z art. 13. RODOI informuiemy. że:
a) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
b) Administrator wyznaczy/ Inspektom Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowFh za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. I lit. a) i c) oraz art. 9
ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacjq przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 2] listopada 2008 o pracownikach samorzqdowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy sq przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
d) Dane osobowe mogq być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przenvarzania danych w
związku z realizacjq usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcq Świadczącym usługę z ochmny danych osobowych);
e) Adminislrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzynarodowej;
t) Majq Państwo pawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I Państwa dane osobowe będq przechowywane przez Okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy,
nie dłużej niż pzez okres 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury
naboru.
2 Przysługuje pańsnvu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
pzenvarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
3 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przemarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych jest bmk udziału w naborze na wolne
stanow isko pracy:
Administralor nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 0 Państwa dane osobowe.

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

informacja_o_wynikach_naboru.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
Rzeku,i. u'. Kościuszki 33
NIP
teł. 29 643 93
KDR.2110.3.2024
Rzekuń, dnia 05.032024 r.
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona
żadna osoba.
Uzasadnienie:
Na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej wpłynęły dwie oferty pracy, w tym jedna ofena spełniła wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze. po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat w pełni nie spełnił
oczekiwań pracodawcy.
Wójt
ekuń
Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 15-02-24 14:49
 • Czas udostępnienia: 15-02-24 14:49

Historia zmian

11951 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11904 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11858 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11812 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11765 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11721 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11688 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11648 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11607 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11566 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11524 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11481 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11437 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11392 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11347 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11301 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11255 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11208 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11162 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11117 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11076 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11034 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10991 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10949 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10905 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10861 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10817 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10772 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10727 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10682 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10639 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10576 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10568 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10561 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10554 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10524 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10458 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:42:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10429 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10410 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 22-04-2024 12:38:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9921 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 06-03-2024 14:49:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9740 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 19-02-2024 14:19:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9732 Modyfikacja Zarządzenie nr 14/2024 z 15-02-2024 14:53:31 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9731 Dodanie Zarządzenie nr 14/2024 z 15-02-2024 14:53:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2