Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r.  

treść zarządzenia:  Zarzadzenie_Nr_15.pdf

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r.
na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DL U. z
2023 poz. 1270 ze zm.), oraz art. I II ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103),
Wójt Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr I i 2 do niniejszego
zarządzenia.
Po zmianach dokonanych w S I budżet Gminy wynosi:
l. dochody 96.821.932,06 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 58.101.182,62 zł,
2) majątkowe w kwocie 38.720.749,44 zł.
2. wydatki 107.674.117,82 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 63.168.592,37 zł,
2) majątkowe w kwocie 44.505.525,45 zł.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
Wójt G
ekuń
ld: OF45C448-BE8B4370-9FC2.OF8E18000589. przyjęty
Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15.02.2024 r.
Zmiany w bud2ecie Gminy Rzekuń na 2024 r
Dochody
Dział
BeSTia
Rozdział
75814
Paragraf
2100
Treść
Różne rozliczen
Różne rozliczenia finansowe
rodki z Funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
Obywatelom Ukrainy
przed zmianą
20 750 282,00
6651,00
2651.00
96 814 705.06
Zmiana
7 227,00
7 227,00
7 227,00
po zmianie
20 757 509.00
13 878,00
9 878.00
96 821 932,06
•rtosz Podolak
Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15.02.2024 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 rok
Wydatki
Dział
BeSTia
Rozdział
85154
85205
85214
Paragraf
4300
4300
3110
Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
adczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom
Ukrainy
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,
żywnoSci) w związku z pomocą obwaatelom Ukrainy
Och Zdrowia
Przeciwdziałanie alkohoizmowi
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Pomoc społeczna
Zadania w przeciwdziałania przernocy w rodzinie
Zakup usług
Zasiłki okresowe. celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia spoEczne
Rodzina
Pozostała dzi*aInoSC
Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium RP
Zakup towarćwv (w szczególności materiałów, leków,
žFnoSci) w związku z pomocą obywatebrn Ukrainy
przed zrnianą
1 621 800,00
561 844,61
559 44461
289 100,00
1 300,00
3 422 192,62
3 000.00
1 70000
207
204 000.00
7143 664,00
1 451,00
1 43&00
13,00
107 666 890,82
Zmiana
5 776,00
5 776,00
5 760,00
16,00
0,00
-2 500.00
2 500,00
2 000.00
2 ooo,oo
-2 ooo,oo
1 451,00
1 451,00
438,00
13,00
7 227,00
mgr Bartosz Podolak
po zmianie
1 627 576,00
5 776,00
5 760,00
16,00
561 844,61
559 444,61
286 600.00
3800.00
3 422 192,52
5 000.00
3 700.00
205 ooo,oo
202 ooo,oo
7145 115,00
2 902,00
2876,00
107674 117,82

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 22-02-24 14:37
 • Czas udostępnienia: 22-02-24 14:37

Historia zmian

11950 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11903 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11857 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11811 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11764 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11720 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11687 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11649 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11609 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11568 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11526 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11483 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11439 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11394 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11349 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11303 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11257 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11210 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11164 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11116 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11075 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11033 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10990 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10948 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10904 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10860 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10816 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10771 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10726 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10681 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10638 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10597 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10523 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10505 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:37 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10492 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10481 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10469 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10457 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10425 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10407 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9768 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2024 z 22-02-2024 14:48:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9765 Dodanie Zarządzenie nr 15/2024 z 22-02-2024 14:47:46 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2