Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu "Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń" 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_22.pdf

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 8 marca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie zamówienia
publicznego na zadaniu „Modernizacja infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń"
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ustawni z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40ze zm.) oraz art. 53, art. 54 i art. 55 ustaw"/ z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zarządzam, co następuje:
sł.
1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu „Modernizacja
infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń" powołuje się Komisję Przetargową w swadzie:
1. Krzysztof Żebrowski - przewodniczący Komisji,
2. Paulina Pietrzak - członek komisji,
3. Ewa Danuta Milewska —czlonek komisji.
52.
Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
53.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
Po zakończeniu pracy komisja się rozwiązuje.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem wydania.
mgr Podolak

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2024
Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 marca 2024r.
Regulamin pracy komisji przetargowej
1. Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 22/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 marca 2024 r. i w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm),
przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem upływu terminu składania ofert, a kończy z dniem zakończenia
postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego.
3. Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami
prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
4. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub członek komisji wyznaczony przez Wójta Gminy.
6. Każda osoba wchodząca w skład Komisji zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o braku lub istnieniu okoliczności, o których
mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy prawo Zamówień Publicznych, tzn: „Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu. jeżeli:
1) ubiegają się 0 udzielenie zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactWa w linii prostej,
pokrewieństwo, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub sq związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostajq we wspólnym pożyciu z Wykonawcq, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegajqcych się o udzielnie
zamówienia;
3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z Wykonawcą, otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) pozostają z Wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym; że istnieje uzasadniona wątpliwość co
do ich bezstronności lub niezależności w zwiqzku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na
posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego
w Określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;
7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 następuje zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy pzp.
8. Czynności podjęte w postępowaniu przez osobę wchodzącą w skład Komisji, po powzięciu przez nią
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 6, powtarza się, za wyjątkiem otwarcia ofert oraz
innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
9. Oświadczenie Komisji, o którym mowa w ust. 6, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.
10. Komisja dokonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w szczególności:
1) ocenia spełnianie stawianych wykonawcom warunków formalno-prawnych (podmiotowych/
przedmiotowych środków
2) wnioskuje do Wójta Gminy o wykluczenie Wykonawców w przypadkach określonych Ustawa pzp;
3) wnioskuje do Wójta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych Ustawa pzp.;
4) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
5) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania;

6) przyjmuje i dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej (np.odwołanie) oraz przygotowuje
stanowisko w tej sprawie.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
unieważnienie postępowania) Komisja "stępuje do Wójta Gminy o unieważnienie postępowania. Pisemne
unieważnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz okoliczności, które
spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
12. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) organizowanie prac Komisji;
2) odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń, 0 których mowa w pkt. 6 Regulaminu i włączenie
wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
13. DO zadań członków Komisji należy ocena wszystkich Ofert tj. Ocena spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i ocena ofert.
14. Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki związane z pracami Komisji w ramach obowiązków
sfużbowych.
15. Ilekroć w Regulaminie jakakolwiek czynność została pominięta lub nie napisana, a "nika ona z przepisów
Ustawy pzp, należy bezwzględnie stosować przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo Zamówień
Publicznych.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 12-03-24 12:43
 • Czas udostępnienia: 12-03-24 12:43

Historia zmian

9970 Modyfikacja Zarządzenie Nr 22/2024 z 12-03-2024 13:24:07 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9969 Dodanie Zarządzenie Nr 22/2024 z 12-03-2024 13:24:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2