Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Borawe w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Treść zarządzenia: zarzadzenie_nr_29_2024.pdf

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia I I kwietnia 2024 r.
w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Borawe w celu
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tj. DZ. U. z
2023 r., poz. 40) oraz rozdział IV S 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Borawe stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały Nr XVIII/66f2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw (Dz Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z póžn. zm.) zarządzam co następuje:
1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Borawe w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
soleckiej.
2. Zebranie, o którym mowa w ust.l odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 19:00 w remizie OSP
Borawe, Borawe 107B, 07411 Rzekuń.
3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Borawe, przyjętym
Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw, załącznik Nr 2.
S 2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
sołectwa Borawe na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
w Biuletynie Infornłacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Borawe, o treści jak w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Obsługi Gminy.
S 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
ld: F3F2SFBA-DE04-439c-88co-0224346247E2. podpisany
Wójt
y Rze
Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia I I kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rzekuń
Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Borawe w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady soleckiej.
Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 19:00 w w remizie OSP Borawe, Borawe 107B, 07-
41 1 Rzekuń.
Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
Porzadek zebrania wieiskieeo:
I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
Przewodniczącego.
4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
5. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Borawe,
ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej.
7. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
Borawe, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjne) wyników głosowania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie zebrania.
ld: F3F2SFBA-DE04-439c.88Co.0224346247E2. Podpisany
Wójt
zekuń
Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 11-04-24 14:38
 • Czas udostępnienia: 11-04-24 14:38

Historia zmian

11936 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11889 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11843 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11797 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11750 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11706 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11673 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11634 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11594 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11553 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11511 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11468 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11424 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11379 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11334 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11288 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11241 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11194 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11148 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11106 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11064 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11021 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10979 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10935 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10891 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10847 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10802 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10757 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10712 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10667 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10582 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10573 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10565 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10558 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10549 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10315 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10297 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 22-04-2024 11:16:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10200 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 11-04-2024 15:05:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10193 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 11-04-2024 15:01:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10187 Modyfikacja Zarządzenie Nr 29/2024 z 11-04-2024 14:41:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10186 Dodanie Zarządzenie Nr 29/2024 z 11-04-2024 14:41:39 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2