Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_3.pdf

ZARZĄDZENIE NR 3n024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia I I stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) oraz w związku z Uchwałą Nr DXIX/511/2023 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w an.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok" zarządza się, co następuje:
Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji- Rybicka Agata (Przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń)
2) Członek Komisji- Barszcz Renata (Przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń)
3) Członek Komisji- Malinowska Anna (Przedstawiciel Wójta Gminy Rzekuń)
Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
- w Biuletynie Infonnacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Komisja wymieniona w I ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
Idi 1389C17E-368B4F88-8213-B90540415007. Podpisany
Podolak
Strona I

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 3/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia I I stycznia 2024 r.
Regulamin Pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2024 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów
'Wmienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Wójt Gminy Rzekuń przyjmuje Regulamin pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofełt na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej zwanej dalej Komisją:
- prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- członkowie Komisji konkursowej "konują swoją funkcje społecznie,
do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023r. poz.775) dotyczące wyłączenia
pracownika,
- każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:
a) nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o przyznanie
dotacji,
b) od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz
nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej,
c) nie pozostaje z w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do jego bezstronności.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
- pracami Komisji kienłje Przewodniczący Komisji,
- Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia
Komisji określa Przewodniczący.
- decyzje w sprawach proceduralnych i organimcyjnych podejmowane są większością głosów
w glosowaniu jawnym.
Przebieg prac Komisji:
- Komisja przystępuje do rozstrzygnięcia ofert po ustaleniu, że:
a) ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej
wiadomości, tz.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu w miejscu przeznaczonym na
zam ieszczanie ogłoszeń,
b) upłynął termin nadsyłania ofert.
- Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełniania kryteriów formalnych
określonych w punkcie II ogłoszenia o otwartym konkursie ofen.
Oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do końcowej oceny.
- z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji,
- Komisja wskazuje ofertę/oferty najkorzystniejsze i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Rzekuń,
który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty/ofert do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości
przyznanej dotacji w formie zarządzenia Wójta,
ld: 1389C17E-368B4F88-8213-B90540415007. podpisany

- Zarządzenie Wójta Gminy Rzekuń określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu a także
w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
1389C17E-368B-4F88-8213-B90540415007. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona 2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Rafał Gumkowski
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 11-01-24 14:23
 • Czas udostępnienia: 11-01-24 14:23

Historia zmian

9440 Modyfikacja Zarządzenie nr 3/2024 z 11-01-2024 15:40:39 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9439 Modyfikacja Zarządzenie nr 3/2024 z 11-01-2024 15:23:00 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9436 Dodanie Zarządzenie nr 3/2024 z 11-01-2024 14:26:13 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2