Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa, melioracji, łąkarstwa i ochrony środowiska 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_30.pdf

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_w_procesie_rektutacyjnym_w_Urzedzie_Gminy_w_Rzekuniu.pdf

KLAUZULA INFORMACYJN A
dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Sgnowni Państwo zgodnie z art. 13. RODOI informuiemy. że:
a) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
b) Administrator wyznaczy/ Inspektom Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowFh za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. I lit. a) i c) oraz art. 9
ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacjq przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 2] listopada 2008 o pracownikach samorzqdowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy sq przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
d) Dane osobowe mogq być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przenvarzania danych w
związku z realizacjq usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcq Świadczącym usługę z ochmny danych osobowych);
e) Adminislrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzynarodowej;
t) Majq Państwo pawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I Państwa dane osobowe będq przechowywane przez Okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy,
nie dłużej niż pzez okres 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury
naboru.
2 Przysługuje pańsnvu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
pzenvarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
3 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przemarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych jest bmk udziału w naborze na wolne
stanow isko pracy:
Administralor nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 0 Państwa dane osobowe.

Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 33
NIP REGON
29 00, fax 29 643 20 93
KDR. 2110.3.2024
Rzekuń 25.04.2024 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. rolnictwa, melioracji, łąkarstwa i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu
nekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 kwietnia 2024 r.:
1. Pani Michalina Grala zam. Ostroleka.
Krzysztof
b ski

Informacja_o_wynikach_naboru.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 Rzekun,
ul. Kościuszki 33
NIP REGON
tel_ 29643 20 00, fax 29643 20 93
KDR.2110.3.2024
Rzekuń, dnia 26.04.2024 r.
Urząd Gminy w Rzekuniu
Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
podinspektora ds. mlnictwa, melioracji, łąkarstwa i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa,
melioracji, łąkarstwa i ochrony środowiska została wybrana kandydatka:
pani Michalina Grala zam. Ostrołęka
Uzasadnienie dokonanego wvboru :
Pani Michalina Grala spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się
wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez
pracodawcę. Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i zapłezentowana wiedza, uzasadniają
wybór ww. osoby na wskazane stanowisko.
Wójt Gmin Rzekuń
Bartosz Podo lak

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 15-04-24 13:31
 • Czas udostępnienia: 15-04-24 13:31

Historia zmian

12105 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 29-04-2024 08:40:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12052 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 25-04-2024 15:02:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
11935 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11888 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11842 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11796 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11749 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11705 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11672 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11633 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11593 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11552 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11510 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11467 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11423 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11378 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11333 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11287 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11240 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11192 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11146 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11105 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11063 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11020 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10978 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10934 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10890 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10846 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10801 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10756 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10711 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10581 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10572 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10564 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10557 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10550 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10391 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10380 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10343 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10331 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 12:02:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10314 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10296 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 22-04-2024 11:16:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10214 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 15-04-2024 13:53:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10211 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 15-04-2024 13:34:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10210 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 15-04-2024 13:34:54 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10209 Modyfikacja Zarządzenie Nr 30/2024 z 15-04-2024 13:33:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10208 Dodanie Zarządzenie Nr 30/2024 z 15-04-2024 13:33:55 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2