Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Dzbenin w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_31.pdf

ZARZĄDZENIE NR 31D024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Dzbenin w celu przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady soleckiej
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40) oraz rozdział IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Dzbenin stanowiący załącznik nr 1 8 do uchwały Nr
XVI 11/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
S 1. 1. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Dzbenin w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
soleckiej.
2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 19:30 w Szkole
Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A, 07-410 Ostrołęka.
3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Dzbenin, przyjętym
Uchwalą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw, załącznik Nr 18.
2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
sołectwa Dzbenin na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Dzbenin, o treści jak w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy ds. obsługi
organów gminy.
S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
mgr Bartosz Podolak
ld; B740613A-2E3fA59A-BCEA-07C05C8CB5D9. podpisany

Załącznik do zarządzenia Nr 31 '2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rzekuń
Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Dzbenin w celu przepnwadzenia wyborów sołtysa oraz rady
sołeckiej. Zebranie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 19:30 w Szkole Podstawowej im.
Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A, 07-410 Ostrołęka.
Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
Perzadek zebrania wieiskiegož
l. Otwarcie i stwierdzenie quonłm.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
Przewodniczącego.
4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Dzbenin,
ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
Dzbenin, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Sknłtacyjnej wyników głosowania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie zebrania.
mgr Bartosz Podolak
ld: B74c613A-2E36-459A-BCEA-07C05C8CB5D9. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 15-04-24 13:42
 • Czas udostępnienia: 15-04-24 13:42

Historia zmian

11934 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11887 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11841 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11795 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11671 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11632 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11592 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11551 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11509 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11466 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11422 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11377 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11332 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11286 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11239 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11191 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11145 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11104 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11062 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11019 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10977 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10933 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10889 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10845 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10800 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10755 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10580 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10571 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10563 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10551 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10349 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10332 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 12:02:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10313 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10213 Modyfikacja Zarządzenie Nr 31/2024 z 15-04-2024 13:44:40 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10212 Dodanie Zarządzenie Nr 31/2024 z 15-04-2024 13:44:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2