Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Drwęcz w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie32_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 32/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Drwęcz w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz mzdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Drwęcz stanowiącego załącznik
  nr I I do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z póżn. zm.) zarządzam co
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Drwęcz w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  sołeckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust.l odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00 w świetlicy
  wiejskiej w Drwęczy, Drwęcz 46, 07411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Drwęcz, przyjętym
  Uchwalą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w spławie uchwalenia
  statutów sołectw, załącznik Nr I I.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Drwęcz na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Drwęcz, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzen i a.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy d/s obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: 84C3C31 B.3C6F-498F-859B-FBE68B694D8D_ Podpisany
  Wójt G
  zekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik do zarządzenia Nr 32/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Drwęcz w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Drwęczy, Drwęcz 46,
  07411 Rzekuń.
  Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wieiskiego:
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Drwęcz,
  ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Drwęcz, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: 84C3C31 B.3C6F.498F-859B.FBE68B694D8D. Podpisany
  Wójt G
  ekuń
  Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 17-04-24 09:31
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 09:31

Historia zmian

11983 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 13:49:52 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11933 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11886 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11840 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11794 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11670 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11631 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11591 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11550 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11508 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11465 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11421 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11376 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11331 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11285 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11238 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11190 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11144 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10623 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10579 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10570 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10392 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10379 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10364 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10348 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10312 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10269 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 19-04-2024 09:34:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10264 Modyfikacja Zarządzenie Nr 32/2024 z 19-04-2024 09:32:19 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10263 Dodanie Zarządzenie Nr 32/2024 z 19-04-2024 09:32:18 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2