Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Ołdaki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie33_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 33/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Ołdaki w celu przeprowadzenia
  "YborÓW sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r.. poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Ołdaki stanowiącego załącznik
  nr 6 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
  1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Ołdaki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  soleckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust.l odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024 r. o godz. 14:30 w Szkole
  Podstawowej w Ołdakach, Ołdaki 8A, 07-411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Ołdaki, przyjętym
  Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw, załącznik Nr 6.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Ołdaki na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urz#du Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Ołdaki, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzenia.
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Ws obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  056D8CCl-51CD"1E53-BE2047ABDB919AA I _ Podpisany
  Wójt Gmin Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

  Załącznik do zarządzenia Nr 33/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Ołdaki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024 r. o godz. 14:30 w Szkole podstawowej w Ołdakach, Ołdaki
  8A, 07-41 1 Rzekuń.
  Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wieiskiggg;
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Ołdaki, ogłoszenie
  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku glosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Ołdaki, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników glosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  Wójt G
  Ba
  ld: 056D8cc 1. Podpisany
  zekuń
  Podolak
  Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 17-04-24 09:32
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 09:32

Historia zmian

11982 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 13:49:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11932 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11885 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11839 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11793 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11747 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11669 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11630 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11590 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11549 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11507 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11464 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11420 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11375 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11330 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11284 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11237 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11189 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11143 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10710 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10671 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10628 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10589 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10513 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10493 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:42:37 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10415 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10397 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10378 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10363 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10347 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10311 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10266 Modyfikacja Zarządzenie Nr 33/2024 z 19-04-2024 09:33:29 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10265 Dodanie Zarządzenie Nr 33/2024 z 19-04-2024 09:33:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2