Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś Wschodnia w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie34_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 34/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś Wschodnia w celu
  przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Wschodnia stanowiącego
  załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie
  uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.) zarządzam co
  następuje:
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś Wschodnia w celu przeprowadzenia wyborów
  sołtysa i rady sołeckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust.l odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00
  w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej, Nowa Wieś Wschodnia 27A, 07-411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Nowa Wieś
  Wschodnia, przyjętym Uchwalą Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw, załącznik Nr 4.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Nowa Wieś Wschodnia na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie
  ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na
  tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Nowa Wieś Wschodnia, o treści jak
  w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy dis obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: IA IC7432-l Podpisany
  Wójt G
  Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Struna I

  Załącznik do zarządzenia Nr 34/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś Wschodnia w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz
  rady sołeckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024 r. 0 godz. 16:00 w Świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
  Wschodniej, Nowa Wieś Wschodnia 27A, 07-411 Rzekuń.
  Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wieiskiego;
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej orazjej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Nowa Wieś
  Wschodnia, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Nowa Wieś Wschodnia, ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: IA IC7432-lE9B.4BD4-9D79-DDA86B38F7A2. Podpisany
  Wójt Gmi Rzekuń
  Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 17-04-24 09:34
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 09:34

Historia zmian

11981 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 13:48:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11931 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11884 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11838 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11792 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11746 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11668 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11629 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11589 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11548 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11506 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11463 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11419 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11328 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11281 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11242 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11195 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11149 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11103 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11061 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11018 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10976 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10932 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10888 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10844 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10799 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10754 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10709 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10666 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10625 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10586 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10510 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10414 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10396 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10377 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10362 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10346 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10310 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10284 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 19-04-2024 14:54:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10283 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 19-04-2024 14:53:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10282 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 19-04-2024 14:53:55 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10271 Modyfikacja Zarządzenie Nr 34/2024 z 19-04-2024 09:35:53 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10270 Dodanie Zarządzenie Nr 34/2024 z 19-04-2024 09:35:52 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2