Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rozwory w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie35_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 3Sf2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rozwory w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV S 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Rozwory stanowiącego załącznik
  nr 3 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
  S 1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Rozwory w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  sołeckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 19:30
  w świetlicy głninnej w Rozworach, Rozwory 38, 07411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Rozwory, przyjętym
  Uchwalą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w spławie uchwalenia
  statutów sołectw, załącznik Nr 3.
  S2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Rozwory na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Rozwory, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzenia.
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Ws obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  ld: 79E18CEA.268C.43E7.AA74.D64720275E2F. Podpisany
  Wójt G Rzekuń
  Bartosz Podolak
  Stmna I

  Załącznik do zarządzenia Nr 35/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Rozwory w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady soleckiej.
  Zebranie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 19:30 w świetlicy gminnej w Rozworach, Rozwory
  38, 07-41 1 Rzekuń.
  Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wiejskiego:
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Rozwory,
  Ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Rozwory, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: 79E18CEA-268c-43E7-AA74-D6472027SE2F. Podpisany
  Wójt Gmin Rzekuń
  Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-04-24 09:35
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 09:35

Historia zmian

11980 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 13:48:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11930 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11883 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11837 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11791 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11667 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11628 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11588 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11547 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11505 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11462 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11418 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11374 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11329 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11283 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11236 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11193 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11147 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11102 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11060 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11017 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10975 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10931 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10887 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10843 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10798 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10753 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10708 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10665 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10622 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10584 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10508 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10413 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10395 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10376 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10361 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10345 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10309 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10273 Modyfikacja Zarządzenie Nr 35/2024 z 19-04-2024 09:36:43 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10272 Dodanie Zarządzenie Nr 35/2024 z 19-04-2024 09:36:42 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2