Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Kamianka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie36_2024.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 36/2024
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Kamianka w celu przeprowadzenia
  wyborów sołtysa i rady soleckiej
  Na podstawie aft. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Kamianka stanowiącego załącznik nr
  I do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw (DZ. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 246, POZ. 7164 z PÓŹn. zm.) zarządzam co następuje:
  1. l. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Kamianka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
  sołeckiej.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00
  w świetlicy gminnej w Kamiance, Kamianka 47B, 07-411 Rzekuń.
  3. Wybory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Kamianka,
  przyjętym Uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie
  uchwalenia statutów sołectw, załącznik Nr I.
  2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Kamianka na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Kamianka, o treści jak w załączniku do niniejszego
  zarządzenia.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy d/s obsługi
  organów gminy.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Wójt Gminy Rzekuń
  Bartosz Podolak
  007DOFCA-2D42-47A8-8D8F.7Ac081916F49. Podpisany

  Załącznik do zarządzenia Nr 36/2024
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Kamianka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady soleckiej.
  Zebranie odbędzie siț w dniu 27 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w świetlicy gminnej w Kamiance, Kamianka
  47B, 07-411 Rzekuń.
  Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
  Porządek zebrania wieiskiego:
  l. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady soleckiej oraz jej
  Przewodniczącego.
  4. Zgłaszanie kandydatćrw na funkcję sołtysa.
  5. Przeprowadzenie glosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Kamianka,
  ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyniku głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem członków rady sołeckiej zgodnie ze Statutem Sołectwa
  Kamianka, ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.
  ld: 007DOFCA-2D4247A8-8D8F-7AC081916F49. Podpisany
  Wójt
  zekuń
  Bartosz Podolak
  Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-04-24 11:43
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 11:43

Historia zmian

11978 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 13:47:24 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11929 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11882 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11836 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11790 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11748 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11704 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11666 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11627 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11587 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11546 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11504 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11461 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11417 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11373 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11327 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11282 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11235 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11188 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11142 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11101 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11059 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11016 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10974 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10930 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10886 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10842 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10797 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10752 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10707 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10664 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10621 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10578 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10506 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10411 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10394 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10375 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10360 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10344 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10308 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
10287 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 19-04-2024 14:54:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10279 Modyfikacja Zarządzenie Nr 36/2024 z 19-04-2024 11:43:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10278 Dodanie Zarządzenie Nr 36/2024 z 19-04-2024 11:43:53 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2