Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury technicznej.

Zarzadzenie_Nr_4.pdf

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia I I stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej
Na podstawie art 33 ust. 3 ustawy z dnia g marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023
poz. 40 ze zm.), art. I I ust. I i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:
S 1. 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. infrastruktury technicznej.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
S 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja w składzie:
1. Krzysztof Żebrowski - przewodniczący Komisji.
2. Monika Kurzych - Członek Komisji.
3. Paweł Mierzejewski - Członek Komisji.
S 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury konkursowej na stanowisko podinspektora
ds. infrastruktury technicznej.
S 4. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
S S. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld: 80684484-61312-43DC-995C-A3C3B05728AF. Podpisany

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia I I stycznia 2024 r.
KDR 2110.2.2024
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Ogłoszenie 0 naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
II. Organizator konkursu:
Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń.
III. Nazwa stanowiska:
Podinspektor ds. infrastruktury technicznej.
IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
1. Wymagania niezbędne:
l) Obywatelstwo polskie.
2) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne Ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiskowa, architektura.
6) Doświadczenie zawodowe: staż pracy 2 lata w administracji publicznej, w tym co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy lub o podobnym zakresie wykonywanych zadań.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. infrastruktury technicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
l) Znajomość procesu przygotowania materiałów do projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie
inwestycji i oraz doświadczenie zawodowe w zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Znajomość regulacji prawnych w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Umiejętność skutecznego komunikowania się, interpretacji aktów prawnych i myślenia analitycznego oraz
czytania dokumentacji projektowej.
4) Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
5) Dyspozycyjność.
6) Prawo jazdy kat. B.
V. Wymagane dokumenty:
[d: 80684484-6B12-43DC.995C-A3C3B05728AF. Podpisany

2) List motywacyjny poświadczony własnorvcznym podpisem.
3) Kwestionariusz osobo'.vy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
(dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), poświadczone za zgodnością z ołyginałem
przez kandydata.
5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia
kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na proponowanym
stanowisku.
9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg. załączonego wzoru do
ogłoszenia o naborze.
10) wykaz złożonych dokumentów.
VI. Warunki pracy:
l. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
2. Umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, budynek piętrowy z windą.
4. Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno - biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin
dziennie, przyjmowanie interesantów, częste rozmowy telefoniczne.
VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
l) Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej.
2) Nadzór na procesami projektowania inwestycji.
3) Pmwadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę i jednostki
organizacyjne gminy, w tym w szczególności w zakresie , przygotowania dokumentacji, realizacji budowy,
przebudowy i remontów obiektów kubaturowych, komunalnych urządzeń i sieci wodociągowej,
kanał izacyjnej oraz dróg na terenie Gminy.
4) Prowadzenie i nadzorowanie robót prowadzonych w ramach wydatków bieżących w tym wydatków
w ramach funduszu sołeckiego.
5) Współuczestnictwo w dokonywaniu odbioru zadań inwestycyjnych.
6) Rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem referatu
finansów.
7) przygotowanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał.
8) Przygotowywanie projektów umów i porozumień.
9) Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań zprowadzonego
zakresu spraw.
10) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami Organizacyjnymi
w zakresie realizacji zadań.
1 1) Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji
inwestycji gminnych.
12) Przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno - prawnej wniosków
o wszczęcie procedury udzielania zamówienia publicznego.
ld; 80684484-6B12-43DC.995C.A3C3B05728AF. podpisany

Informacja_dla_kandydatow.pdf

Informacja
dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, Ze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2022 poz. 530) nabór na wolne
stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny W celu realizacji tej zasady Urząd Gminy w Rzekuniu
przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu, która znajduje się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w Rzekuniu.
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych, Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
l. Administratołun danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy
w Rzekuniu, reprezentowany przez Wójta Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art6 ust. 1 lit. a) i c) orazart. 9 ust.
2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4 Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
5 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodouych oraz
nie będą podlegać profilowaniu.
7 Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
l. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat liczonych od
końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury naboru.
2 Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku wyrażonej zgody, prawo usunięcia danych
osobowych
3 Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z
przepisami RODO
4 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy;
5 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli
wyrażą państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

informacja_o_wynikach_naboru.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 Rzekuń, ul. Kogciuszki 33
NIP REGON
Rzekuń, dnia 23.012024 r.
teł. 25 643 20 faĂ 643 20 93
KDR.2110.2.2024
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury
technicznej nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.
Uzasadnienie:
Na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej nie wpłynęła żadna oferta pracy.
Wójt Gm ekuń
Bartosz Podolak

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 12-01-24 14:19
 • Czas udostępnienia: 22-01-24 14:19

Historia zmian

11961 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11914 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11868 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11822 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11775 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11731 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11698 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11659 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11619 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11578 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11536 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11493 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11449 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11404 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11359 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11313 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11267 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11220 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11174 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11127 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11086 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11044 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11001 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10959 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10915 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10871 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10827 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10782 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10737 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10692 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10649 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10607 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10534 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10439 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9634 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 02-02-2024 13:57:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9633 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 02-02-2024 13:57:31 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9559 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 23-01-2024 16:23:36 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
9548 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 23-01-2024 12:13:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9546 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 23-01-2024 09:51:07 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9537 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-01-2024 15:38:39 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9531 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-01-2024 14:46:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9527 Modyfikacja Zarządzenie nr 4/2024 z 22-01-2024 14:27:59 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
9526 Dodanie Zarządzenie nr 4/2024 z 22-01-2024 14:22:48 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2