Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rzekuniu

Treść zarządzenia:Zarzadzenie_Nr_44.pdf

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 29 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rzekuniu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:
W zarządzeniu Nr 106/2021 Wójta Gminy Rzekuń zdnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rzekuniu wprowadza się następujące zmiany:
l. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rzekuniu w 14. ust. I wprowadza się zmiany:
l) w pkt 2: litera e otrzymuje brzmienie „wożna/starszy robotnik".
2. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Rzekuniu otrzymuje brnnienie
w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rzekuń.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2023 r.
ó'
DCI
mgr Bartosz Podolak
Strona I
BIB2EADC-54024E77-BE4E-23766FBODOA. Podpisany

Załącznik do zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 29 czerwca 2023 r.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA W URZĘDZIE GMINY W RZEKUNIU
Nazwa referatu/stanowiska
Kierownictwo U d u
Referat Finansów
Referat Organizacyjny
Referat i
Referat Gospodarki przestrzennej
i Komunalne •
Referat Obsłu
W kaz stanowisk
Sektetarz
Skarbnik
Skarbnik • Kierownik Referatu
ds. wymiaru podatku i opłat
ds. pieniężnych
ds. ksiegowości podatkowej i egzekucji
Sekretarz - Kierownik Referatu
ds. gospodarczych, organizacji publicznych,
intenven hi staż
ds. obsługi organów gminy
ds. obronnych, obNjny cywilnej. zarządzania kryzysouego
ds. kancelaryjnych,lsektetarka
Woźna'.Starszy mtmłik
pmnoe administracyjna
ds. i zamówień ubliczn Ch Kierownik Referatu
ds. funduszy pomocowych zamówień publicznych
ds. ewidencji działalności i dróg
ds. infrastruktury technicmej i zamówień publicznych
ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i
— Referatu
gospodarki gruntami
ds. rolnict»a. melioracji, łąkarstwa i środowiska
ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
• GOS
ds. nadzoru i obsłu i os
Sekret arka
Pomoc
Kierownik USC
Kierownik Referatu
U
d Stanu C
Samodzielne Stanowiska
ds. ewidencji ludności i spraw
Informa k]Stars k/lnforma ku du
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (100)
Radca Prawny
BIB2EADC-5402-4E77.BE4E-23766FBODCOA. Podpisany
Strona I • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 29-06-23 17:19
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 22:08

Historia zmian

8308 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8248 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8035 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7993 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 28-07-2023 09:28:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
6436 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4923 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4904 Modyfikacja Zarządzenie Nr 44/2023 z 26-07-2023 07:52:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4774 Dodanie Zarządzenie Nr 44/2023 z 17-07-2023 12:34:35 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2