Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Załączniki:

 • zarzadzenie.47.2008.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr47/2008
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 31 grudnia 2008r_
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
  Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustovy z dnia 30 czenvca 2005r
  o finansach publicznych/Dz_ U Nr 249, poz. 2104 ze zm./ i 10 Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r_ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
  zarządzam, co następuje;
  Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2008 rok;
  1 zwiększając wydatki ogółem o
  2/ zmniejszając urydatki ogółem o
  44.042,00 zł
  44.042,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
  Budżet po zmianach, o których mowa w ust 1 będzie •wy•nosił,
  2.
  2.
  1/ po stronie dochodów
  w tym zadania zlecone
  2/ po stronie •wydatków
  w tym zadania zlecone
  21.334.102,00zł
  2.919.445,00zł
  25.048.502,00zł
  2.919.445,00zł
  Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2008.
  Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
  prawa mł ejscowego_
  Wójt Gminy

 • zarzadzenie.47.2008.zal1.pdf
  Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 47/2008 Wójta Gminiy Rzekuh z dnia 31 grudnia 2008 r.
  Wydatki ogółem - budżetu Gminy
  Dział
  Rozdział
  75702
  75818
  80101
  Paragraf
  4260
  4750
  8070
  4810
  3020
  4010
  4110
  4120
  3020
  4010
  4110
  4120
  3020
  4110
  4120
  Treść
  Administracja publiczna
  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  Zakup energii
  Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
  Obsługa długu publicznego
  Obsługa papierow wartosciowych, kredytcw i pozy:zek jednostek
  samorządu terytorialnego
  Odsetki i dyskonto od skarbowych papierow kredytow
  pożyczek oraz inmłch instrumentów finanscw,ych, zwiazanych z obsługą
  długu krajowegtl
  Różne rozliczenia
  Rezerwy ogólne i celowe
  Rezerwy
  Oświata i wychowanie
  Szkoły ud stawowe
  Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Oddziały przedszkolne w szkołach pc:Cstavŕowych
  Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Przed zmianą
  2 163 242,00
  1 897 158,00
  35 c•oooo
  31 c•oooo
  278 ooo,oo
  278 ooo,oo
  278 ooo,oo
  73 636,00
  44
  44
  9 483 210,00
  s 624 09900
  240 240,00
  2 718 340,00
  477 770,00
  75 10000
  248 830,00
  17 270,00
  167 10000
  28 90000
  4 eoo,oo
  401 980,00
  20 840,00
  47 40000
  7 450,00
  Zmiana
  2 500,00
  2 soo,oo
  - 2 500u
  - 3 2wc.o
  2 300,00
  - 22 2wc.o
  13 Iwc.o
  2 400,00
  00,00
  1 300,00
  300,00
  2000,00
  400,00
  1 300,00
  Po zmianie
  2 163 242
  37 500
  28 500
  280 oo
  280
  71 136
  42 oo
  42 136
  9483 210
  6 620 agg
  242 540
  2 Ega 14000
  490 870
  78 700 00
  251 230,00
  17 37000
  400
  2g 600
  403 oo
  21 24000
  48 700
  7 750,00
  strona 1 z2

  80110
  3020
  4010
  4110
  4120
  80114
  4010
  4110
  4120
  4410
  287 090
  4170
  4300
  85219
  4018
  401 g
  4110
  4118
  4120
  4128
  412g
  4178
  417g
  4210
  4218
  421 g
  4308
  Gimnazja
  Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  P xiróże krajowe
  Ochrona zdrowia
  Przeciwdzłaŕanie alkoholizmowi
  Wynagrodzenia bezosotowe
  Zakup usług pozasta•hich
  Pomoc społeczna
  Ośrcčki pornccy społecznej
  Wynagrodzenia pracowników
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Składki na Fundusz Pracy
  Składki na Fundusz Pracy
  Wynagrodzenia bezosotowe
  Wynagrodzenia bezosotowe
  Zakup materiałów i wyposażenia
  Zakup materiałów i wyposażenia
  Zakup materiałów i wyposażenia
  Zakup usług pozasta•hich
  1 554 970,00
  36 10000
  175 10000
  27
  230 380,00
  162 40000
  26 esooo
  2 ooo,oo
  287 ogo,oo
  235 40000
  51 70000
  107
  3 633 097
  529 097
  32 34300
  524,00
  40 20000
  374,00
  301,00
  200,00
  973,00
  48,00
  19 138,00
  902,00
  37 70000
  s 087,oo
  240,00
  17 033,oo
  - s goo,oo
  4 700,00
  2 700,00
  00,00
  4 433,00
  - 13,00
  - 974,00
  -24,00
  1 54g 07000
  700
  goo
  175 aoo
  28 100
  235 080 oo
  185 100
  28 250
  285 400
  52 200
  107 450,00
  3 633 097
  531 og7,oo
  778
  1 733,00
  43 200
  4 426,00
  18
  857, oo
  700
  4113,00
  216,00
  IB 73700
  Strona 2 z 2

  4309
  4740
  4210
  Zakup usług pozasta•hich
  Zakup materiałow papierniczych da sprzętu drukarskiego
  ksercgraficznm
  Pozostała działalncŕć
  Zakup materiałów i wyposażenia
  urządzen
  Razem:
  803,00
  ooo,oo
  132 ooo,oo
  4 ooo,oo
  25 048 502,00
  - 2 owco
  0,00
  130 owco
  2 coo,oo
  25 048
  Strona 3 z 2

 • zarzadzenie.47.2008.uzasadnienie.pdf
  UZASADNIENIE
  W budżecie Gminy Rzekuń na 2008r. dokonuje się przeniesień
  wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 44.042,00 zł.
  Zmiany w poszczególnych działach są nastQujące:
  Dział 750 -Administracja publiczna -
  rozdz. 75023 — Urzędy Gmin — przeniesień między paragrafami w kwocie 2.500,00 zł
  dokonuje się w związku z opłatą za gaz, gdzie ceny znacznie wzrosły i nastąpiło
  rozliczenie miesięczne.
  Dział 758 — Różne rozliczenia -
  rozdz. 75818 — Rezerwy ogólne i celowe — z rezerqy ogólnej zmniejsza się kwotę
  2.500,00 zł i przeznacza wydatków w dziale 758 rozdz. 75702,
  miązanych z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, gdzie w ostatnich
  miesiącach znacznie wzrosły stopy procentowe.
  Dział 801 — Oświata i Mychowanie — dokonuje się przeniesień wydatków między
  paragrafami w kwocie 29.900.00 zł w zqiązku z ostatecznym rozliczeniem
  w Szkołach.
  Dział 851 — Ochrona zdrowia -
  rozdz. 85154 alkoholizmowi — przenosi się wydatki między
  paragrafami w kwocie zł w związku z wypłatą umów zleceń.
  Dział 852 — Pomoc społeczna -
  rozdz. 85219 dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w kwocie
  8642,00 zł w związku z realizacją zadań przyjętych w budżecie.

Jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/132/4229

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 17:13
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 17:13

Historia zmian

7885 Modyfikacja Zarządzenie Nr 47/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6372 Modyfikacja Zarządzenie Nr 47/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
229 Dodanie Zarządzenie Nr 47/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2