Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Ławy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej.

 • zarzadzenie_nr_48_2023.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 48/2023
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 7 lipca 2023 r.
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Lawy w celu przeprowadzenia
  wyborów uzupełniających sołtysa i rady soleckiej
  Na art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 poz. 40) oraz rozdziału IV 17, 18, 19 i 20 Statutu Sołectwa Lawy stanowiącego załącznik
  nr 15 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia IS października 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw (Dz. Urz Woj. Maz z 2007 r. Nr 246, poz. 7164 z późn. zm.) zarządzam
  co następuje:
  1. l. W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuję zebranie wiejskie
  sołectwa Lawy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady soleckiej na czas
  do końca kadencji.
  2. Zebranie, o którym mowa w ust. I odbędzie się w dniu 15 lipca 2023 r. o godz. 17:00 w świetlicy
  wiejskiej w Ławach, Ławy 81.
  3. będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Statucie sołectwa Ławy, przyjętym
  Uchwalą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 paździemika 2007 r. w sprawie uchwalenia
  statutów sołectw, załącznik Nr 15.
  S 2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie do wiadomości mieszkańców
  sołectwa Ławy na co najmniej 7 dni przed terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, poprzez wywieszenie
  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Lawy, o treści jak w załączniku do
  niniejszego
  S 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Ws obsługi
  organów gminy.
  S 4. Zarądzenie wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  Wójt G
  Bartosz Podolak
  'd: BIF6g163-80AD-4B64-8AE2-203CEE9Đ499. Przyjęty

 • zalacznik_do_zarzadzenia_nr_48_2023.pdf
  Załącznik do zarządzenia Nr 48/2023
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 7 lipca 2023 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Rzekuń
  W związku z rezyguacją dotychczasowego Solty.a i Rady SoleckÂej zebranie wiejskie
  sołect•.va La•.vy w celu pzeprowadzenia '.vyboróv.• uzłFIniaJącYT12 Sołtysa oraz Rady Soleckiej na
  czas do końca kadencji.
  Zebranie się w dniu 15 lipca 2023 r. o godz. 17:00 wiejskiej w Lawach,
  Lawy Sł.
  Uprzejmie proszę wszystHch uprawnionych do glosowania mieszkańców sołectwa o udział
  w zebraniu.
  zebragig wiejsEego:
  I. Otwarcie i stwierdzenie quonum
  2. trzyosobowej Komi'ji Slxutacyjnej dla wyboru sołtysa i rady 501ecEej,
  3. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołȚâa_
  4. Przepmvadzenie '.vybon: sołtysa ze Statutem Solecnva Lawy, ogłoszenie przez
  Komisji Skłutac}jnej wyboru.
  5. Zgłaszanie na członków rady solecEej.
  6. Przeprowadzenie wyboru członków rady soleckiej zgodnie ze Statutem Solect•.va Lawy,
  ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Shutacyjnej wyników wyborów.
  7. Sprawy
  S. zebrania.
  Dla dokonania Sołtysa oraz Rady Soleckiej na zebraniu wiej'.kinț jest
  co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa, lecz mniej niż 10 osób.
  Jeżeli w tenniaie nie uzyJ:a się Obecności Liczby mieszkańców
  przeprowadza się wybory w terminie. po uplyv.'ie 30 od pienvotnego tenninu
  zebrania. w drugim terminie prawonuxne do dokonania Solt»a i Rady
  Soleckiej Pią obecności co najmniej 5 osób (rozdz. IV S 22 statutu Lawy).
  Bl F68163-80AD4B"-8AE2-203CEE909499. przyjęty
  mgr Bartosz Podolak
  Strona


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-07-23 17:20
 • Czas udostępnienia: 21-07-23 11:48

Historia zmian

8304 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8244 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8031 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8026 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 31-07-2023 08:30:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7990 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 28-07-2023 09:28:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
6433 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4920 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4901 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 26-07-2023 07:52:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
4855 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 21-07-2023 11:50:06 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Inny autor
 2. Data modyfikacji
4854 Modyfikacja Zarządzenie nr 48/2023 z 21-07-2023 11:48:34 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Inny autor
 2. Data modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4777 Dodanie Zarządzenie nr 48/2023 z 17-07-2023 12:34:35 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2