Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzekuń"

 • zarzadzenie_49_2023.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 49/2023
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 14 lipca 2023 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadnnia postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego na zadaniu „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł
  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzekuń"
  Na podstawie art. 33 ust. I i ust. 3 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia I I września 2019 r.
  Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) mrządzam, co następuje:
  S 1. W celu przeprowadzenia postępowania o „Udzielenie i obsługa długoterłninowego kredytu w kwocie
  8 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzekuń ” powołuje
  się Komisję Przetargową w składzie :
  1. Krzysztof Zebrowski - Przewcxiniczący Komisji,
  2. Ewa Kuklińska-Tworek - członek Komisji,
  3. Monika Pawłowska - członek Komisji,
  4. Monika Teresa Michalska - członek Komisji.
  2. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  4. po zakończeniu pracy komisja się rozwiązuje.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  mgr Ba
  sz Podolak

  Załącznik do zarządzenia Nr 49/2023
  Wójta Gminy
  z dnia 14 lipca 2023 r.
  Regulamin pracy komisji przetargowej
  l. Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 105/2022 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 października
  2022 r. iw opaTiu o przepisy ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2022 r., poz. 1 710 ze zm), przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia
  niniejszego Regulaminu.
  2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem upływu terminu składania ofert, a kończy z dniem zakończenia
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie
  przepisami prawa, posiadaną wiedzą i
  4. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
  5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub członek komisji wyznaczony Wójta Gminy.
  6. Każda osoba wchodząca w skład Komisji zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, pod
  rygorem (ăwiedzialnošci kamej za złożenie fałszywego oświadczenia, o braku lub istnieniu okoliczności,
  o których mowa w art. 56 ust. I Ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn: Osoby wykonujące czynności
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegajq wyłączeniu, jeżeli:
  I ) ubiegajq się o udzielenie zamówienia;
  2) pozostajq wzwiqzku małżeńskim, w stosunku pok'zwieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwo, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub sq zwiqzane z tytułu
  przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostają we wspólnym pożyciu z Wykonawcq, jego zastępcą
  prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegajqcych się
  o udzielnie zamówienia:
  3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub
  zlecenia z Wykonawcq, otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu lub były członkami
  organów zarzqdzajqcych lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie
  wienia.
  4) pozostajq z Wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym; Że istnieje uzasadniona wątpliwość co
  do ich bezstronności lub niezależności w zwiqzku z postępowaniem 0 udzielenie zamówienia z na
  posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego
  w określonym rozstrzygnięciu tego pastępowania;
  7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 następuje zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy Pzp.
  8. Czynności podjęte w postępowaniu przez osobę wchodzącą w skład Komisji, przez nią
  wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 6, powtarza się, za wyjątkiem otwarcia ofert
  oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
  9. Oświadczenie Komisji, o którym mowa w ust. 6, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.
  10. Komisja dokonuje czynności związanych z przeprowadzeniem pstępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego, a w szczególności:
  l) ocenia stawianych wykonawcom warunków formalno-prawnych (pcximiotowych/
  przedmiotowych środków dowodowych);
  2) wnioskuje do Wójta Gminy o wykluczenie Wykonawców w przypadkach określonych Ustawą pzp;
  3) wnioskuje do Wójta Gminy o oferty w przypadkach przewidzianych Ustawą Pzp.;
  4) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
  ld: Uchwalony

  5) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania;
  6) przyjmuje i dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej (np.odwołanie) oraz przygotowuje
  stanowisko w tej sprawie.
  11. W przypadku zaistnienie okoliczności, o których mowa w aft. 255 ustawy Prawo zamówień
  publicznych (tj. unieważnienie postępowania) Komisja występuje do Wójta Gminy o unieważnienie
  postępowania. Pisemne unieważnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz
  okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
  12. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
  1) organizowanie prac Komisji,
  2) odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu i włączenie
  wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania,
  3) nadznrowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego,
  4) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami Komisji wtoku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego.
  13. Do zadań członków Komisji należy ocena wszystkich ofen tj. ocena spełnienia przez wykonawców
  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i ocena ofert.
  14. Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki związane z pracami Komisji w ramach obowiązków
  15. Ilekroć w Regulaminie jakakolwiek czynność została pominięta lub nie napisana, a wynika ona
  z przepisów Ustawy pzp, należy bezwzględnie stosować przepisy Ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku Prawo
  zamówień publicznych.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 14-07-23 11:45
 • Czas udostępnienia: 21-07-23 11:45

Historia zmian

8303 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8243 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8030 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8025 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 31-07-2023 08:30:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7989 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 28-07-2023 09:28:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7985 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 28-07-2023 08:59:45 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
7944 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6432 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
4863 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 21-07-2023 12:11:30 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
4858 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 21-07-2023 12:03:59 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4857 Modyfikacja Zarządzenie Nr 49/2023 z 21-07-2023 12:03:24 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4856 Dodanie Zarządzenie Nr 49/2023 z 21-07-2023 12:01:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2